Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om hälso- och sjukvård för papperslösa förtydligas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.8.2022 8.57
Pressmeddelande 181/2022
läkare och stetoskop

Regeringen har lämnat riksdagen en proposition med förslag som förtydligar lagstiftningen om hälso- och sjukvård för personer som är papperslösa eller i en situation som kan liknas vid att vara papperslös. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Enligt FN:s människorättskonventioner är staten skyldig att trygga rätten till hälsa på lika villkor för alla personer som vistas inom dess område. De som övervakar att människorättskonventionerna iakttas har flera gånger uppmärksammat att Finlands gällande lagstiftning inte i tillräcklig utsträckning garanterar alla människor de rättigheter som gäller hälsan. 

Genom den föreslagna ändringen tryggas bättre än för närvarande den rätt till nödvändig omsorg och till tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster som föreskrivs i grundlagen och i de internationella människorättskonventioner som är bindande för Finland.

Enligt lagförslaget ska alla vuxna människor utöver brådskande vård också ha rätt att få vissa nödvändiga icke-brådskande hälso- och sjukvårdstjänster. Behovet av tjänster och hur nödvändiga tjänsterna är ska alltid bedömas av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården utifrån patientens individuella situation och med beaktande av hens hälsotillstånd och längden på vistelsen i Finland. 

Till den vård som kan anses vara nödvändig räknas till exempel tjänster i samband med graviditet och förlossning, vissa tjänster för långtidssjuka och vissa hälsoundersökningar, vaccinationer och behandlingar som behövs på grund av smittsamma sjukdomar. 

Det föreslås att papperslösa minderåriga ska ha rätt till hälso- och sjukvårdstjänster i samma omfattning som de minderåriga som har hemkommun i Finland.

De som får vård ska i regel ansvara själva för vårdkostnaderna. Staten ska ha ett subsidiärt ansvar att ersätta välfärdsområdena för de kostnader som överskrider kundavgiften.   

Med papperslös avses människor i mycket olika situationer

I Finland vistas uppskattningsvis cirka 3 000–6 000 papperslösa eller människor som befinner sig i en situation som kan liknas vid att vara papperslös. Livssituationerna för dessa människor varierar mycket. 

Propositionen gäller de människor som vistas i Finland utan uppehållstillstånd eller visum och människor som är i Finland med tillfälligt uppehållstillstånd och inte har hemkommun i Finland. Propositionen gäller också de medborgare i EU, EES och Schweiz som inte är försäkrade i ett annat EU-land eller som inte har hemkommun i Finland, och deras familjemedlemmar. 

Propositionen gäller inte människor som vistas kortvarigt i Finland eller människor som reser till Finland endast för att använda Finlands hälso- och sjukvårdstjänster.

Mer information

Eveliina Pöyhönen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen