Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommuninfo: Ändringen av äldreomsorgslagen 1.10.2020

Social- och hälsovårdsministeriet
30.9.2020 12.21
Nyhet

Ändringen av äldreomsorgslagen träder i kraft den 1 oktober 2020. Det föreskrivs framöver i lagen om minimidimensioneringen av personalen för serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre personer. Dessutom föreskrivs det om bedömningsinstrumentet RAI, som ska användas för att bedöma funktionsförmågan och servicebehoven hos äldre. 

Social- och hälsovårdsministeriet har gett kommunerna ett Kommuninfo med närmare information om lagändringarna. Ändringarna träder i kraft stegvis. 

Från och med den 1 oktober 2020 ska personaldimensioneringen vara minst 0,5 anställda per klient. Vid ingången av 2021 ska personaldimensioneringen vara minst 0,55 och vid ingången av 2022 minst 0,6 anställda per klient. Personaldimensioneringen 0,7 anställda per klient träder i kraft till fullo den 1 april 2023. 

Den lagstadgade minimidimensioneringen gäller både de offentliga och de privata tjänsterna.       Dimensioneringen ska vara högre när klienternas funktionsförmåga och servicebehov samt tryggandet av servicekvaliteten förutsätter det. 

Den 1 oktober 2020 träder dessutom i kraft bestämmelser om åtskiljande av direkt klientarbete och indirekt arbete samt om personalstrukturen och kompetensen. Målet med arbetsfördelningen är att säkerställa att det finns tillgång till personalresurser som motsvarar klienternas behov för det direkta klientarbetet. Tjänsteproducenten bör vid behov kunna visa hur man sörjer för att det indirekta arbetet blir utfört på behörigt sätt. 

Till lagen har dessutom fogats bestämmelser om bedömningsinstrumentet RAI som ska användas för att bedöma funktionsförmågan och servicebehoven hos äldre. Kommunerna måste ta i bruk RAI-systemet senast den 1 april 2023. 

Social- och hälsovårdsministeriet genomför tillsammans med Valvira och regionförvaltningsverken samt Institutet för hälsa och välfärd en utbildningsrunda som stöder genomförandet av lagändringarna under hösten. Vid genomförandet av lagstiftningen samarbetar man också med Finlands Kommunförbund, kommunerna och samkommunerna samt tjänsteproducenterna.

Genom de ändringar som nu träder i kraft tryggas äldre personers grundlagsenliga rätt till oundgänglig omsorg och till tillräckliga social- och hälsovårdstjänster. Ändringarna utgör den första delen av den reform av lagstiftningen om service för äldre som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. I den andra fasen av reformen är målet särskilt att förbättra kvaliteten på och tillgängligheten till tjänsterna i hemmet och att utveckla mångfalden i de äldres boende. 

Mer information

Jaana Huhta, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, 02951 63407
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, 02951 63549

Tillbaka till toppen