Hoppa till innehåll
Media

Ändringen av folkpensionsindex inverkar på förmåner

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2016 13.57
Pressmeddelande 228/2016

Folkpensionsindex sänks med 0,85 procent jämfört med 2016 års nivå. Förändringen är en del av statsrådets plan för de offentliga finanserna.

Regeringen föreslog torsdagen den 8 december att lagarna i fråga ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna på fredagen. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Ändringen av folkpensionsindex inverkar på folkpensioner och garantipensioner samt alla övriga förmåner som är bundna till folkpensionsindex. Sådana andra förmåner är bland annat handikappförmåner, grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd och barnförhöjning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Fronttillägg, extra fronttillägg och veterantillägg lämnas utanför sänkningen av index med 0,85 procent.

Förslaget till ändring av indexjusteringar kompenseras inte i samband med kommande justeringar av folkpensionsindex.

Inga ändringar av maximibelopp för bostadsbidraget för pensionstagare

Den föreslagna ändringen av folkpensionsindex inverkar även på pensionstagarens bostadsbidrag. Det föreslås att ändringen i fråga om bostadsbidraget för pensionstagare genomförs så att de utgifter för uppvärmning, vatten och underhåll som beaktas i bostadsbidraget för pensionstagare samt boendeutgifternas maximibelopp hålls på samma nivå år 2017 som 2016.

När bostadsbidraget för pensionstagare beräknas har bestämmelser utfärdats om det maximibelopp av boendeutgifterna som ska beaktas. Detta innebär att bidragstagaren tvingas själv betala den del av sina boendeutgifter som överstiger maximibeloppet. Boendeutgifternas maximibelopp påverkas av i vilken kommun bostaden är belägen.

Nivån på barnbidragets tillägg för ensamförsörjare ändras inte

Tillägget för ensamförsörjare bibehålls på nuvarande nivå men i övrigt sänks barnbidragen med 0,91 procent. Till följd av lagändringen är barnbidragets storlek för det första barnet 94,88 euro, dvs. 0,87 euro mindre per månad jämfört med tidigare. Det barnbidrag som betalas för det andra barnet minskas med 0,96 euro per månad och är 104,84 euro per månad.

Sänkningen av barnbidraget påverkar inte den ekonomiska situationen för familjer som får utkomststöd eftersom barnbidraget i kalkylerna över utkomststödet beaktas som inkomst som påverkar beloppet av utkomststödet.

Höjning av utkomststödets grunddel

En normal indexjustering görs av utkomststödets grunddel. År 2017 höjs utkomststödets grunddel med 0,4 procent och dess belopp är då 487,89 euro.

Ytterligare information

Pasi Pajula, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63479, [email protected] (ändring av folkpensionsindex)
Pia Nissinen, regeringssekreterare, tfn 02951 63186, [email protected] (bostadsbidrag för pensionstagare)
Annika Juurikko, regeringssekreterare, tfn 02951 63242, [email protected] (ändring av barnbidragslagen)

Tillbaka till toppen