Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen gör finansieringen av skyddshemstjänsterna klarare

Social- och hälsovårdsministeriet
26.10.2017 13.49
Pressmeddelande 147/2017

Regeringen vill göra principerna för finansieringen av skyddshemstjänsterna klarare och föreslår att det görs ändringar i lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster (lagen om skyddshem). Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft vid ingången av 2019. Enligt förslaget ska Institutet för hälsa och välfärd i fortsättningen fatta beslut om val av tjänsteproducenter men inte längre ingå avtal om produktion av skyddshemstjänster med tjänsteproducenterna. Institutet för hälsa och välfärd ska betala ersättningar till producenterna av skyddshemstjänster genom tillämpning av statsunderstödslagen. De särskilda grunderna för fördelning av ersättning slopas. Lagändringarna underlättar och minskar det administrativa arbetet hos Institutet för hälsa och välfärd och frigör resurser som kan användas för styrning av skyddshemsverksamheten.

Lagen om skyddshem trädde i kraft vid ingången av 2015, och samtidigt överfördes finansieringen av skyddshemstjänster på statens ansvar. Före det var det kommunerna som i enlighet med dåvarande socialvårdslag hade finansierings- och organiseringsansvaret för skyddshemstjänsterna. De lagändringar som nu föreslås baserar sig på de ändringsbehov som lyfts fram av den grupp som haft till uppgift att utvärdera lagen om skyddshem.

Mer statlig finansiering till skyddshemmen

I planen för de offentliga finanserna för 2016–2019 har det konstaterats att den statliga finansiering som reserverats för skyddshemsverksamhetens utgifter i enligt med tidigare rambeslut ska höjas under ramperioden med 2 miljoner euro årligen till 17,55 miljoner euro. Dessutom beslutade man vid regeringens halvtidsöversyn i april 2017 att tillgången på och omfattningen av skyddshemsplatser ska förbättras med en nivåförhöjning på 2 miljoner euro från och med 2018. När de höjningar som det har beslutats om tidigare räknas in torde anslagen för skyddshemmen stiga till 19,55 miljoner euro 2019.
Skyddshemstjänsterna är avsedda för personer som har blivit utsatta för våld i nära relationer eller som lever under hot om sådant våld och för medföljande minderåriga barn. Syftet med tjänsterna är att bryta våldsspiralen. I Finland fanns det 23 statsfinansierade skyddshem 2017 och i dem sammanlagt 143 familjeplatser, dvs. platser för en vuxen och medföljande minderåriga barn. Antalet skyddshem och familjeplatser har ökat klart från 2015, då finansieringen av skyddshemmen överfördes på statens ansvar; i slutet av 2015 fanns det 19 skyddshem och 114 familjeplatser.

• Förebyggande av våld i nära relationer och inom familjen

Ytterligare information

Laura Terho, jurist, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63550

Tillbaka till toppen