Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår ändringar i lagen om arbetslöshetskassor

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2020 13.20
Pressmeddelande 33/2020

Syftet med ändringarna är att förtydliga arbetslöshetskassans verksamhet, förbättra medlemmarnas ställning och uppdatera bestämmelserna i lagen om arbetslöshetskassor. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Avsikten är att bestämmelser som tidigare getts till arbetslöshetskassorna i form av anvisningar  och före-skrifter ska lyftas till lagnivå.

I propositionen föreslås preciseringar i bestämmelserna om lämplighet och yrkesskicklighet i fråga om kassans ledning, i villkoren för medlemskap i kassans styrelse och i bestämmelserna om styrelsens uppgifter och funktioner. Genom dessa ändringar stärks den rättsliga ställningen och transparensen i fråga om sådana anvisningar och verksamhetsmodeller som visat sig vara välfungerande.

Bättre försäkringsskydd för kassans arbetslösa medlemmar 

Arbetslösa medlemmars försäkringsskydd vid upplösning av arbetslöshetskassan förbättras genom lagen. Vid upplösning ska de arbetslösa medlemmarna ges möjlighet att ansluta sig till en annan arbetslöshetskassa.

Den nuvarande lagen tryggar inte fortsatt utbetalning av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning för en arbetslös medlem i samband med att kassan upplöses. En arbetslös medlem har för närvarande rätt till grunddagpenning som Folkpensionsanstalten betalar, men den är i allmänhet mindre än den inkomstrelaterade dagpenningen.

De återstående medlen från en kassa som upplöses går till Sysselsättningsfonden

En upplöst arbetslöshetskassas eventuella medel efter det att skulder betalats och andra förbindelser har fullgjorts ska överlåtas till Sysselsättningsfonden. På detta sätt säkerställs att eventuella medel används till finansiering av systemet med utkomstskydd för arbetslösa.

De ändringar som gäller överlåtelse av medel och vissa tekniska ändringar träder i kraft den 1 april 2020.

Ytterligare information :

Marko Leimio, regeringssekreterare, tfn 0295 163 564

Tillbaka till toppen