Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Södra Savolax söker hållbara lösningar för närstående- och familjevård

Social- och hälsovårdsministeriet
25.8.2017 10.33 | Publicerad på svenska 1.9.2017 kl. 14.36
Pressmeddelande
I familjehemmet ägnar man sig åt vardagssysslor och boendet är hemlikt. Bakning på gång i Teija Viherpellos familjehem i Ristiina. Bild: Teija Viherpelto

I Södra Savolax söker man nya lösningar för att organisera närstående- och familjevården. Man strävar efter jämlikare och bättre ordnade tjänster där kostnaderna hålls i styr.

"Vår målgrupp är uppenbart närstående- och familjevårdare", sammanfattar projektchef Jaana Koinsaari, som leder Södra Savolax spetsprojekt.

"I nuläget är tjänsterna utspridda och delvis svåra att hitta. Då detta projekt upphör har vi ett fungerade system som stödjer närståendevårdarna och de som ska vårdas och som i första hand tar hänsyn till deras behov, dvs. ett system som man kan ta modell av över hela landet."

Ett av projektets huvudsakliga mål är att skapa ett komptenscenter för närstående- och familjevård, där närståendevårdare som behöver hjälp och stöd får alla råd de behöver – oberoende av om servicen och informationen produceras offentligt, privat eller av tredje sektorn. Kompetenscentret OSSI ligger i S:t Michel i lokaler som lämpar sig för ändamålet, men till centret hör också arbetstagare som arbetar med familjer i närkommunerna.

"Vi vill skapa en ny modell där man verkligen ser helheten och stödbehovet ur de familjers perspektiv, som berörs av närståendevården. Hittills har verksamheten tyvärr varit mycket arbetstagarorienterad, och det vill vi ändra på."

"Syftet är att gå sida vid sida med familjen, aktivt hålla kontakt och i förväg försöka planera tjänster som kan minska närståendevårdarens trötthet eller som kan möta behovet av tyngre vård. Servicen måste vara av jämn kvalitet och den får inte vara beroende av arbetstagare eller boningsort."

Projektchef Jaana Koinsaari (till vänster) och förändringsagenten Irma Ahokas-Kukkonen vill få till stånd bestående förändringar. Syftet är att göra saker så att de blir vardag när projektet slutar. Bild Elina Salmi:

Familjevård ett beaktansvärt alternativ

Att skapa ett fungerande familjevårdssystem som alternativ för äldre personer är enligt Jaana Koinsaari ett mycket viktigt mål. Familjevård har sedan länge varit vardag inom barnskyddet, men familjevårdare för äldre är ännu sällsynta. I Södra Savolax tänker man därför skapa ramar för att utbilda och stödja familjevårdare.

Den största skillnaden mellan familjevård och ett effektiverat serviceboende är enhetens storlek. Familjevårdaren sköter sina klienter hemma.  Den som vårdas kan vistas i hemmet antingen varaktigt eller under närståendevårdarens lediga dagar och semestrar. Ett alternativ är en ambulerande familjevårdare – med andra ord en skötare som kommer till den vårdbehövandes hem för att vikariera närståendevårdaren under dennes lediga dagar.

Redan nu finns det två sorters familjevårdare. Vem som helst som saknar utbildning inom social- och hälsovårdsområdet kan bli familjevårdare i sitt eget hem, bara personen får en lämplig orientering. I detta fall får det vara högst fyra som vårdas. En yrkesutbildad familjevårdare kan vårda högst sju personer i sitt eget hem, och då måste vårdarna vara två, av vilka minst den ena ska ha en grundläggande utbildning inom social- och hälsovårdsområdet.

Inom kort startar den första fortbildningen för yrkesmässig familjevård av äldre personer som ordnas av Södra Savolax yrkesinstitut tillsammans med S:t Michel utvecklingsbolag Miksei Oy.

Inom kort startar den första fortbildningen för yrkesmässig familjevård av äldre personer som ordnas av Södra Savolax yrkesinstitut tillsammans med S:t Michel utvecklingsbolag Miksei Oy

PROJEKTETS MÅL OCH AKTÖRER

Södra Savolax projekt är indelat i fyra större helheter. Den viktigaste av dessa är utvecklingen och etablerandet av kompetenscentret OSSI som ska betjäna närstående- och familjevårdare. För det andra vidareutvecklas de regionala verksamhetsmodellerna som ska bli praxis i närstående- och familjevården.

För det tredje utvecklas digitala tjänster inom närstående- och familjevården. Det innebär i praktiken att man drar nytta av avancerad säkerhetsteknik och fjärrförbindelser. Ett exempel på detta är bild- och talkontakt på distans till en äldre persons hem. Då kan en anhörig som bor långt bort när som helst försäkra sig om att den äldre personen mår bra.

För det fjärde utvecklar projektet i synnerhet familjevårdarnas utbildning och träning i samarbete med aktörer i utbildningsbranschen.

Motorn i projektet är samkommunen för social- och hälsotjänster Essote i Södra Savolax. I projektet deltar också Östra Savolax sjukvårdsdistrikt Sosteri som ansvarar för i synnerhet utvecklingen av läkemedelsvården i närstående- och familjevården. Social- och hälsodistriktet Eksote i Södra Karelen utvecklar avlösarservice och rehabilitering och Kajanalands social- och hälsovårdsområde koncentrerar sig på utveckling av närståendevård för barn med specialbehov. Delgenomförare är därtill aktörer inom utbildningsbranschen, företag och ett stort antal organisationer.

Projektet leds av projektchef Jaana Koinsaari. En viktig medarbetare är förändringsagenten Irma Ahokas-Kukkonen som utgör en länk mellan spetsprojektet och andra aktörer och som uppmärksamt lyssnar på företrädare för företag och övriga deltagande organisationer.

Text Elina Salmi

*

Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras utvecklas tjänsterna för äldre och närstående- och familjevårdare

Läs mer:

I&O hankeuutinen spetsprojekt
Tillbaka till toppen