Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Debiteringen av arbetslöshetsförsäkringspremier övergår till Arbetslöshetsförsä

Social- och hälsovårdsministeriet
27.9.2012 10.28
Pressmeddelande -

Debiteringen av alla arbetslöshetsförsäkringspremier övergår till Arbetslöshetsförsäkringsfonden TVR. För närvarande debiteras arbetslöshetsförsäkringspremierna av samma försäkringsbolag där arbetsgi-varen tecknat olycksfallsförsäkring. Statskontoret debiterar premierna av staten och statens affärsverk.

I det nuvarande systemet redovisar försäkringsbolagen och Statskontoret de premier som de debiterat till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetslöshetsförsäkringsfonden använder premierna för att finan-siera inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner, som betalas ut till arbetslösa i huvudsak via arbetslös-hetskassorna.

Överföringen av debiteringen av arbetslöshetsförsäkringspremierna till Arbetslöshetsförsäkringsfonden förenklar och effektiviserar debiteringsförfarandet. I stället för nuvarande 13 försäkringsanstalter och Statskontoret blir det en enda aktör som debiterar premierna, övervakar betalningarna och tillhandahål-ler kundtjänsten.

Arbetsgivaren svarar för att arbetsgivarens och arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier blir betalda. Arbetslöshetsförsäkringspremien debiteras även i fortsättningen årligen som en förskottspre-mie. Skillnaden mellan förskottspremien och den slutliga premien jämnas ut efter att försäkringsåret har gått ut. Principerna för fastställandet av arbetslöshetsförsäkringspremien och premiens grunder förblir oförändrade. Debiteringsförfarandet ändras från fakturabaserad debitering till debitering utifrån Arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut. Arbetsgivaren kan överklaga ett beslut hos besvärsnämnden för arbetslöshetsskyddet.

Regeringen föreslog torsdagen den 27 september att lagen ska stadfästas. Avsikten är att Republikens president stadfäster lagen fredagen den 5 oktober. Lagen träder i kraft den 10 oktober 2012 och gäller första gången arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2013.

Tilläggsinformation

regeringssekreterare Kirsi Päivänsalo, tfn 0295 163 195, [email protected]På vår webbplats

Socialförsäkringsavgifter

På andra webbplatser

Arbetslöshetsförsäkringsfonden

Tillbaka till toppen