Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Expertgrupp: En riksomfattande rådgivningstjänst behövs för styrningen av jourpatienter

Social- och hälsovårdsministeriet
19.12.2016 10.05
Pressmeddelande 238/2016

Styrningen av jourpatienter och resursanvändningen inom den prehospitala akutsjukvården fungerar för närvarande inte på bästa möjliga sätt. Enligt en expertgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet som har utrett verksamheten inom den prehospitala akutsjukvården behöver den prehospitala akutsjukvården ett nationellt datalager, ett rådgivningsnummer för invånarna och en operativ styrning som överskrider sjukvårdsdistriktens gränser.

De uppgifter som på nationell nivå samlas in om den prehospitala akutsjukvårdens verksamhet är bristfälliga, vilket gör det svårt att analysera och utveckla verksamheten. Det går inte att samköra uppgifterna så att man får en bild av hela vårdkedjan (nödcentral – prehospital akutsjukvård – sjukhusvård). Inom den prehospitala akutsjukvården behövs ett nationellt datalager där man kan hitta tillförlitliga uppgifter om verksamheten och kostnaderna så att verksamheten kan ledas på ett kunskapsbaserat sätt.

Enligt rapporten bör den prehospitala akutsjukvårdens resurser styras inom verksamhetsområden som är större än sjukvårdsdistrikten eller landskapen. Efter att hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft har verksamhetsmodellerna inom den prehospitala akutsjukvården förändrats. I en betydande del av uppdragen behöver patienten inte transporteras till en vårdenhet för bedömning. Det har redan blivit en etablerad uppgift för den prehospitala akutsjukvården att göra en mer exakt bedömning av patientens tillstånd. Tillsammans med social- och krisjourerna och sjukhusens samjourer utgör den prehospitala akutsjukvården en viktig del av samhällets övergripande säkerhet.

Nödcentralens roll i styrningen av jourresurserna är större än vad som var meningen när nödcentralssystemet planerades. Nödcentralerna får också ta emot samtal där det inte är fråga om nödsituationer. På basis av internationella erfarenheter är det uppenbart att servicehandledningen för jourpatienter måste planeras på ett nytt sätt. Arbetsgruppen föreslår ett tresiffrigt riksomfattande telefonnummer som invånarna kan ringa till i jourärenden som hör till social- och hälsovården när det inte är fråga om en nödsituation. 

Expertgruppen föreslår att de åtgärder som presenteras i slutrapporten genomförs i samband med social- och hälsovårdsreformen.

Ytterligare information

Lasse Ilkka, specialsakkunnig, tfn 0295 163 995 (till utgången av 2016), tfn 0295 163 714 (efter 1.1.2017)

Timo Keistinen, medicinalråd, tfn 0295 163 385

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, tfn 0295 163 382

Bilaga

Slutrapport: Nationell utredning om verksamheten inom den prehospitala akutsjukvården (SHM:s rapporter och promemorior 2016:67) (på finska)

Tillbaka till toppen