Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

112-dagen påminner: förutse och handla i tid!

Social- och hälsovårdsministeriet
10.2.2017 10.55
Pressmeddelande 23/2017

Den riksomfattande nödnummerdagen firas lördagen den 11 februari. Huvudtemat för kampanjen i år är barnfamiljernas trygghet. Dagens grundbudskap är att man genom framförhållning kan ta kraften ur farorna. Avsikten med dagen är att uppmuntra människor att identifiera risksituationer och förebygga olycksfall i hemmet, skolan och hobbyverksamheten. Alla utmanas att sörja för både sin egen och de andras säkerhet.

Olycksfall är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland finländarna. Även om antalet olycksfall har minskat på 2000-talet, utgör de fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland personer under 25 år. I genomsnitt 114 personer under 25 år dör årligen genom olycksfall i vårt land. På grund av olycksfall vårdas årligen ca 13 800 barn och ungdomar på bäddavdelningen. Rusmedelsbruk ökar antalet olycksfall. Nästan en tredjedel (29 %) av de personer mellan 15 och 24 år som 2012−2014 dog genom olycksfall var berusade när olyckan inträffade.

Olycksfall kan förebyggas genom att identifiera risker för olycksfall för människor i olika åldrar, följa förekomsten av olycksfall och planmässigt avlägsna faror. Säkerhet byggs upp tillsammans med barn och familjer, grupper med särskilda behov och personer som bor ensamma hemma. Bra motorik och funktionsförmåga, ett tryggt hem, minskat rusmedelsbruk, tillgängliga och bra belysta omgivningar samt användning av ändamålsenlig säkerhetsutrustning hjälper effektivt att skydda sig mot olyckor.

Olyckor dödar och blir dyra

Största delen av de olycksfall som inträffar i Finland sker i hemmet, på fritiden eller i vårdinrättningar. De vanligaste orsakerna till dödsfallen i olyckor är att man ramlar eller faller, förgiftningar, trafikolyckor, drunkningar och bränder. År 2015 omkom 2 161 personer genom olycksfall hemma och på fritiden. Nästan två tredjedelar av dessa var män. I vägtrafikolyckor dog 232 personer och på arbetsplatserna 28 personer.

Olycksfallen blir dyra för finländarna: de kostnader som föranleds samhället på grund av olycksfall uppgår till över en miljard euro årligen. Vården till följd av olycksfallsskador leder till över 110 000 perioder av sjukhusvård och över en miljon vårddagar årligen. De människor som råkat ut för en olycka behöver sjukhusvård t.ex. på grund av hjärnskador, frakturer eller krosskador. De riskerar att förlora hälsan slutgiltigt.

Finland var det första landet att fira nödnummerdagen

Firandet av nödnummerdagen inleddes först i Finland för tjugo år sedan. Från och med 2009 har man firat dagen gemensamt i hela Europa. I Finland styrs kampanjen av Nödcentralsverket, polisen, räddningsväsendet, gränsbevakningsväsendet, social- och hälsovårdsministeriet samt inrikesministeriet.

Ytterligare information

Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 050 523 6207
Olli Saarsalmi, överingenjör, SHM, tfn 02 951 63316
Ulla Korpilahti, utvecklingschef, THL, tfn 02952 48668

Tillbaka till toppen