FI SV EN RU

Utkomststödet

UtkomststödetSocial- och hälsovårdsministeriet ansvarar för lagstiftningen om utkomststödet och leder, styr och utvecklar utkomststödet som en del av socialvården.

Utkomststödet är den form av utkomstskydd som kommer i sista hand. Utkomstskydd beviljas av kommunen och det är behovsprövat. Stödet beviljas i allmänhet för en månad i sänder och räknas ut enligt klientens nödvändiga utgifter.

I stöd betalas det belopp med vilket klientens utgifter som berättigar till stöd överskrider de disponibla inkomsterna och tillgångarna.

I allmänhet har klienter inom utkomststödet inkomster, t.ex. bostadsbidrag, utkomstskydd för arbetslösa eller sjukdagpenning. Det utkomststöd som beviljas minskas då med motsvarande belopp.

I den social- och hälsovårdspolitiska strategin och regeringsprogrammet betonas följande:

 • den ekonomiska försörjningen av de mest utsatta personerna förbättras
 • utkomststödet och de kommunala tjänster och sysselsättningstjänster som anknyter till det ska utgöra en sammanhängande helhet
 • det behovsprövade utkomststödet utvecklas som redskap för förebyggande socialarbete
 • anvisningarna om utkomststödet preciseras på så sätt att fattigdom som utsträcker sig över flera generationer och förebyggandet av utslagning ägnas särskild uppmärksamhet
 • för att säkerställa att en person som söker utkomststöd ska få den hjälp och det stöd som behövs ska personen få hjälp av en yrkesutbildad person inom socialarbete
 • arbetet för att minska byråkratin i anslutning till ansökan och utbetalning av utkomstskyddsförmåner fortsätter och funktionen av behandlingsgarantin för arbetslöshetsskyddet och utkomstskyddet säkerställs

Bestämmelser om utkomststöd finns i lag

Bestämmelser om utkomststöd finns i lag.

Bestämmelser om utkomststöd finns dessutom i socialvårdslagen och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

De olika formerna av utkomststöd

Utkomststödet består av

 • grundläggande utkomststöd (grunddel och andra grundutgifter)
 • kompletterande utkomststöd och
 • förebyggande utkomststöd

Grundläggande utkomststöd         

Basbeloppet för utkomststödet är den grunddel som föreskrivs i lagen om utkomststöd och som årligen justeras enligt folkpensionsindexet. Det fulla beloppet av grunddelen år 2015 är 485,50 euro per månad för ensamboende.

Grunddelen av utkomstödet ska räcka till:

 • mat
 • kläder
 • mindre hälso- och sjukvårdsutgifter
 • utgifter för personlig hygien och hemmets hygien
 • resekostnader för lokaltrafik
 • prenumeration av tidningar
 • tv-licens
 • användning av telefon
 • hobbyverksamhet och rekreation

Utöver grunddelen betalas grundläggande utkomststöd för nödvändiga boendekostnader, såsom hyra eller vederlag, vattenavgift, uppvärmning, hushållselektricitet och hemförsäkringspremier samt för större hälso- och sjukvårdsutgifter (exempelvis receptbelagda mediciner).

Klientens inkomster och förmögenhet beaktas när storleken av det beviljade grundläggande utkomststödet bestäms.

Kompletterande utkomststöd      

Med kompletterande utkomststöd täcks särskilda utgifter som består av

 • barndagvårdsavgifter
 • extra boendekostnader (till exempel kostnaderna för flyttning)
 • utgifter som föranleds av särskilda behov eller förhållande(till exempel erhållande av långvarigt utkomststöd, kostnader för långvarig eller svår sjukdom samt kostnader för barns hobbyer)

Förebyggande utkomststöd            

Dessutom kan kommunerna bevilja förebyggande utkomststöd enligt grunder som de själva bestämmer. Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja personens och familjens förmåga att klara sig på egen hand och att förebygga utslagning.

Förebyggande utkomststöd kan beviljas bland annat för att lindra svårigheter till följd av överskuldsättning eller en plötsligt försämrad ekonomisk ställning

Vem får stöd?

Utkomststöd betalas när personens eller familjens inkomster och tillgångar inte räcker till för dagliga nödvändiga utgifter. Stöd kan också beviljas för att främja stödtagarens möjlighet att klara sig på egen hand och för att förebygga utslagning.

Vart ska man vända sig?

Utkomststöd ansöks hos socialbyrån i hemkommunen. I brådskande fall kan man också ansöka om utkomststöd hos socialbyrån i den tillfälliga vistelsekommunen.

Hur snabbt fattas beslutet?

Beslutet om utkomststöd ska ges senast inom sju vardagar från det att ansökan lämnats. I brådskande fall ska beslut fattas samma dag eller senast följande vardag. Den som ansöker om utkomststöd bör också ges en möjlighet att personligen diskutera med en socialarbetare eller socialhandledare senast inom sju vardagar efter att han eller hon bett om det.

Beslutet om utkomststöd ges skriftligen och det motiveras. En begäran om omprövning behandlas skyndsamt.

Mer information kan begäras hos kommunens socialbyrå. Kommunens webbadress: www.kommunensnamn.fi

Överklagande av beslut

I stödbeslutet anges alltid hur man ber om rättelse och hur beslutet kan överklagas. En person som är missnöjd med beslutet kan ansöka om ändring av beslutet hos kommunens socialnämnd. Nämndens beslut kan överklagas hos förvaltningsdomstolen och i vissa fall hos högsta förvaltningsdomstolen.

Kommunens socialombudsman ger råd om hur man söker om ändring hos nämnden och hur man överklagar i domstolen.

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte ärenden som gäller sökande av ändring, klagomål, anmärkningar eller besvär.

Kommunens socialbyrå ger information om utkomststöd (ta kontakt med socialarbetaren eller socialhandledaren via tidsbeställningen).

Mer information

Jaakko Ellisaari, ylitarkastaja 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Osallisuuden edistämisen ryhmä 0295163305  

Aktuellt

Utkomststödets grunddel hålls på nuvarande nivå 2016
SHM
Pressmeddelande 19.11.2015 13.37