Toimeentulotuki

toimeentulotukiSosiaali- ja terveysministeriö vastaa toimeentulotuen lainsäädännöstä sekä johtaa, ohjaa ja kehittää toimeentulotukea osana sosiaalihuoltoa.

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Tuki lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan.

Tukea maksetaan se määrä, jolla tuen tarpeessa olevan asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät käytettävissä olevat tulot ja varat.

Yleensä toimeentulotuen asiakkaalla on tuloja, esimerkiksi asumistuki, työttömyysturva tai sairauspäiväraha. Myönnettävä toimeentulotuki on tällöin vastaavasti pienempi.

Kela vastaa perustoimeentulotuesta, kunnat täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta

Toimeentulotukea haetaan Kelasta, joka ratkaisee asiakkaan oikeuden perustoimeentulotukeen. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki kuuluvat kuntien vastuulle.

Kelalla on velvollisuus siirtää hakemus kuntaan, jos asiakas on esittänyt hakemuksissaan muita kuin perusosaan tai muihin perusmenoihin kuuluvia menoja. Lisäksi edellytetään, että asiakas on esittänyt pyynnön asian siirtämisestä toimeentulotukihakemuksen yhteydessä tai päätöksen saatuaan.

Kunta tekee päätöksen täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita perustoimeentulotuen asiakas voi tarvita.

Asiakas voi hakea täydentävää tukea tai ehkäisevää toimeentulotukea myös suoraan kunnasta, jos Kela on jo antanut hänelle ratkaisun perustoimeentulotuesta hakemusta koskevalle ajalle.

Kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi  kunta voi Kelan toimipisteiden ollessa kiinni myöntää toimeentulotukea poikkeuksellisesti ilman, että asiakkaan oikeutta perustoimeentulotukeen on kyseisenä ajanjaksona päätöksellä arvioitu ja ratkaistu. Tuki myönnetään näissä tilanteissa ehkäisevänä toimeentulotukena.

Kela ja kunta antavat neuvoja toimeentulotuen hakemiseen.

Kunta tarjoaa sosiaalityötä maksuttomana, sosiaalihuollon ammattihenkilöstön antamana palveluna. Lue lisää sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta:

Toimeentulotuesta säädetään laissa

Toimeentulotuesta säädetään laissa. Lait löytyvät Finlexistä.

Lisäksi toimeentulotuesta on säännöksiä uudistetussa sosiaalihuoltolaissa ja laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Toimeentulotuen muodot

Toimeentulotuki muodostuu

 • perustoimeentulotuesta (perusosa ja muut perusmenot)
 • täydentävästä toimeentulotuesta ja
 • ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Perustoimeentulotuki            

Perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusosalla katettavat menot (perusosa) sekä muut perusmenot. Toimeentulotukilaissa säädetty perusosa on laskennallinen summa, jonka on tarkoitus kattaa eri henkilöryhmien vähimmäiskulutustasoa vastaavat, jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Perusosa tarkistetaan kansaneläkeindeksin mukaisesti.

Perusosalla toimeentulotuen saajan pitää kattaa:

 • ravintomenot
 • vaatemenot
 • vähäiset terveydenhuoltomenot
 • henkilökohtaisen puhtauden ja kodin puhtauden menot
 • paikallisliikenteen maksut
 • sanomalehtitilaukset
 • puhelimen ja tietoliikenteen käyttö
 • harrastus- ja virkistystoiminta
 • vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Perusosan lisäksi perustoimeentulotukea annetaan tarpeellisen suuruisiin muihin perusmenoihin: asumismenoihin, kuten vuokraan tai vastikkeeseen, vesimaksuun, lämmitykseen, sähkölaskuun ja kotivakuutusmaksuun sekä terveydenhuollon menoihin (esimerkiksi reseptilääkkeet) sekä välttämättömiin asuntoon muuttoon liittyviin menoihin. Muita perusmenoja ovat myös lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot sekä etävanhemman tapaamismenot lapsensa kanssa. Tukea voi saada myös välttämättömän henkilötodistuksen ja matkustusasiakirjan hankintaan.

Ensisijaista toimeentulotuen myöntämiseen nähden on, että saatavilla olevia maksualennuksia käytetään hyväksi.

Täydentävä toimeentulotuki              

Kunta voi myöntää harkintansa perusteella täydentävää toimeentulotukea. Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät erityismenot, joita ovat

 • muut kuin perustoimeentulotukeen kuuluvat  asumismenot
 • henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot (erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita).

Ehkäisevä toimeentulotuki               

Kunnat myöntävät lisäksi ehkäisevää toimeentulotukea, jonka perusteista ne päättävät itse toimeentulotukilain nojalla. Tuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Kuka saa toimeentulotukea?

Toimeentulotukea saa henkilö tai perhe, joka on tuen tarpeessa ja jonka käytettävissä olevat muut keinot, kuten tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Kunta voi myöntää tukea myös omatoimisen suoriutumisen tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Kuinka nopeasti päätös toimeentulotuesta annetaan?

Päätös toimeentulotuesta on saatava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen jättämisestä. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Hakijan on myös päästävä keskustelemaan henkilökohtaisesti kunnan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän on sitä pyytänyt. Hakija pääsee pyynnöstään myös Kelan toimihenkilön puheille viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä pyynnöstään.

Päätös toimeentulotuesta annetaan kirjallisena, ja se perustellaan. 

Sosiaalipalveluiden järjestäminen

Kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella kunnan asukkaille. Arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Kiireellisissä tapauksissa toimitaan välittömästi.

Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalveluja on järjestettävä myös kunnassa tilapäisesti oleskeleville. Myös pidempiaikaisesti työn, opiskelun tai vastaavan syyn vuoksi kotikunnan ulkopuolella oleskeleva voi hakea sosiaalipalveluja oleskelukunnastaan.
    
Sosiaalipäivystystä järjestetään kunnassa ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi.

Lisää tietoa saa kunnan sosiaalitoimistosta.

Toimeentulotuen muutoksenhaku ja päätöksestä valittaminen

Tukipäätöksessä kerrotaan aina, miten siihen vaaditaan oikaisua tai miten siitä voi valittaa.  Perustoimeentulotukipäätökseen tyytymätön voi vaatia siihen oikaisua Kelan oikaisuvaatimuskeskuksesta. Kunnan toimeentulotukipäätökseen tyytymätön voi vaatia siihen oikaisua kunnan sosiaalilautakunnalta. Oikaisuvaatimuskeskuksen tai lautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen ja joissain tapauksissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää siihen luvan. Kelan oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksestä voi valittaa samalla tavoin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kunnan sosiaaliasiamies neuvoo ja auttaa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies voi neuvoa myös kunnan toimeentulotukipäätöksen oikaisunhaussa lautakuntaan ja valituksen laatimisessa tuomioistuimeen.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi kunnan sosiaalihuollon palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit

 • tehdä muistutuksen yksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa kuitenkin yrittää selvittää asia kanssasi asioineiden henkilöiden kanssa.

 • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle: oman alueesi aluehallintovirastoon (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira).

 • Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman kuntasi tai kuntayhtymäsi sosiaaliasiamieheen, kun kyse on kunnan myöntämästä täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta tai oikeudesta sosiaalihuollon palveluihin.

Perustoimeentulotukeen liittyvissä asioissa:

 • Kelan yksikön tai toimihenkilön lainvastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaiseksi koetusta menettelystä tai toimenpiteestä voi tehdä Kelaan hallintokantelun, jonka Kela käsittelee sisäisesti. Hallintokantelu voi kohdistua myös toimihenkilön tai yksikön toimimattomuuteen tai tehtävien laiminlyöntiin. Kantelulla ei voi hakea muutosta Kelan etuuspäätökseen.
 • Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, viranhaltijan tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä.
 • Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai viranhaltija ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on sosiaalihuollon valtakunnallinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Se ei valvo Kelan toimintaa.

Aluehallintovirastot (AVIt) ohjaavat ja valvovat sosiaalihuollon toimintaa omilla alueillaan. AVI ohjaa ja valvoo sekä kunnallisia että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja.

Lisätietoja

Kela antaa lisätietoja perustoimentulotuesta ja  tiedottaa, ohjaa ja neuvoo perustoimeentulotuen hakijoita:

Sosiaalihuollon palveluista sekä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta tiedottaa ja siitä antaa tietoja kunnan sosiaalitoimisto (yhteys sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan ajanvarauksen kautta). Useilla kunnilla on sosiaalihuollon neuvontapisteitä ilman ajanvarausta.

Toimeentulotukilain uudistaminen on parhaillaan käynnissä

Lisätietoja

Ritva Liukonen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163278  


Susanna Rahkonen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163215