Europeiska unionen

När det gäller samarbetet inom Europeiska unionen, så svarar social- och hälsovårdsministeriet för formuleringen av Finlands ställningstaganden, uppföljningen, beredningen och verkställandet av den EU-lagstiftning i Finland som gäller hälso- och sjukvård och det sociala området.

I EU-ärenden svarar social- och hälsovårdsministeriet för

  • socialt skydd
  • samordning av den sociala tryggheten
  • jämställdhet
  • arbetarskydd
  • försäkringstjänster
  • hälsovårdstjänster, folkhälsa och miljöhälsa
  • läkemedelstillsyn
  • narkotika

EU:s beslut och direktiv har en betydande inverkan på verksamheten inom social- och hälsovårdssektorn. Till exempel påverkar invandringsfrågor kontinuerligt den sociala tryggheten.

Social- och hälsovårdspolitiska synpunkter ska beaktas i samma utsträckning som ekonomiska, sysselsättningsrelaterade och miljörelaterade synpunkter då EU:s inre marknad och konkurrenspolitik utvecklas samt då konsekvenserna av beskattningen och inkomstöverföringar utvärderas.

Finland utarbetar en nationell plan för verkställandet av EU2020-strategin, som siktar på tillväxt och sysselsättning, samt profilerar sig som främjare av jämställdhet och hälsa.

Socialt skydd

Inom EU används vid sidan av socialpolitik termen socialt skydd.  Begreppet innefattar både social trygghet och sociala tjänster.

Genom EU-lagstiftning koordineras nationella system för social trygghet när de gäller rörligheten inom EU-området. Den sociala tryggheten och sociala tjänster organiseras av medlemsstaterna.  EU strävar dock efter att garantera tillgång till nödvändiga tjänster.

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds och samordnas EU-ärendena av en särskild grupp för EU-koordination.

Mer information