Screeningar

Med screening avses undersökningar av eller provtagningar på befolkningen eller en viss del av befolkningen i syfte att konstatera den sjukdom som screeningen gäller, dess förstadium eller för att upptäcka sjukdomsalstraren.

Målet med screeningarna av befolkningen är att konstatera och inleda behandlingen av sjukdomar i ett så tidigt skede som möjligt. 

Invånare har rätt till screeningtjänster. Det är frivilligt och avgiftsfritt att delta i screeningar.

Välfärdsområdena bär ansvaret för att anordna screening för sina invånare. Välfärdsområdet kan själv utföra screeningarna eller köpa tjänsterna av en privat leverantör eller en leverantör av allmännyttiga tjänster. Den ska också ge tillräckligt med information om screeningens mål, hur den organiseras, dess verkningsfullhet och eventuella risker i samband med screeningen. 

Enligt det nationella screeningprogrammet bör välfärdsområdena anordna

  • bröstcancerscreening
  • screening av tarmcancer (från och med ingången av år 2022)
  • screening av livmoderhalscancer och
  • screening under graviditeten: allmän ultraljudsundersökning i början av graviditeten, screening av kromosomavvikelser och strukturavvikelser hos fostret.

Välfärdsområdena kan utöver det nationella screeningprogrammet även anordna kompletterande screeningar i syfte att konstatera en viss sjukdom, dess förstadium eller för att upptäcka den faktor som orsakar sjukdomen. En del välfärdsområden kallar extra åldersgrupper till screening av livmoderhalscancer. Dessutom kan screeningundersökningar utföras på nyfödda.

Social- och hälsovårdsministeriets centrala författningar, rekommendationer och anvisningar om screeningar

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för lagstiftningen om screening.

Screeningprogrammens utvärderingskriterier samt alternativa former för genomförande av screeningprogram under graviditeten

Screening av fosteravvikelser

För genomförandet av screening som medför exponering för strålning måste det alltid upprättas ett screeningprogram, som ska lämnas till Strålsäkerhetscentralen (STUK) för granskning innan screeningen inleds.

Mer information

Mer information