Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av vårdlandskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

STM055:00/2019 Lagstiftningsprojekt

I denna proposition föreslås det att det stiftas lagar som är centrala med tanke på inrättandet av en ny förvaltningsnivå, välfärdsområden, och deras verksamhet: lagen om välfärdsområden, lagen om ordnande av social- och hälsovård, lagen om ordnande av räddningsväsendet, Nylandslagen, en gemensam lag om införande av dessa, lagen om välfärdsområdenas finansiering samt vissa ändringslagar.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer STM055:00/2019

Ärendenummer VN/8871/2019

Projektets arrangör social- och hälsovårdsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 27.8.2019 – 31.5.2023

Datum för tillsättande 27.8.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett rättvist, jämlik och inkluderande Finland

Strategiset kokonaisuudet Strukturreformen av socialoch hälsotjänsterna

Metod En strukturreform av social- och hälsotjänsterna bereds

Lagberedning

RP med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 4.2.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 50/2020
  Original uppskatting av föredragningsvecka 52/2020
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 111/2021

I denna proposition föreslås det att det stiftas lagar som är centrala med tanke på inrättandet av en ny förvaltningsnivå och dess verksamhet, dvs. landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård, lagen om ordnande av räddningsväsendet och den gemensamma införandelagen för dem, lagen om landskapens finansiering samt förslag till ändring av lagstiftningen om kommunernas finansiering, skattelagstiftningen, lagstiftningen om landskapens och kommunernas personal samt vissa lagar som gäller den allmänna förvaltningen. Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till de nya landskap som ska inrättas.

Ansvarig ministerFamilje- och omsorgsminister Kiuru

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos
tel. +358 50 570 4394
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med regeringen Marins reform av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet är att minska skillnaderna i välfärd och hälsa, trygga likvärdiga och högklassiga social- och hälsovårdstjänster och tjänster inom räddningsväsendet, förbättra säkerheten, förbättra tillgången och tillgängligheten till tjänster, trygga tillgången på yrkeskunnig arbetskraft, svara på de utmaningar som förändringar i samhället för med sig samt dämpa kostnadsökningen.

De viktigaste lagförslagen med tanke på inrättandet av välfärdsområdena och deras verksamhet är

- en lag om ordnande av social- och hälsovård
- en lag om ordnande av räddningsväsendet
- en lag om välfärdsområden
- en lag om indelningen i välfärdsområden och landskap
- en lag om ordnande av social- och hälsovård och räddningsväsendet i Nyland
- en lag om införande av den lagstiftning som gäller reformen
- en lag om välfärdsområdenas finansiering.

Propositionen innehåller dessutom förslag till ändring av lagstiftningen om kommunernas statsandelar, skattelagstiftningen, den lagstiftning som gäller välfärdsområdenas personal samt vissa lagar som gäller den allmänna förvaltningen. Sammanlagt innehåller propositionen förslag till 50 lagar och lagändringar.

Sammandrag

I denna proposition föreslås det att det stiftas lagar som är centrala med tanke på inrättandet av en ny förvaltningsnivå, välfärdsområden, och deras verksamhet: lagen om välfärdsområden, lagen om ordnande av social- och hälsovård, lagen om ordnande av räddningsväsendet, Nylandslagen, en gemensam lag om införande av dessa, lagen om välfärdsområdenas finansiering samt vissa ändringslagar.