Coronaviruset i Finland

Statsrådet har godkänt en förordningsändring som innebär att covid-19 orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2 inte längre är en allmänfarlig smittsam sjukdom. I fortsättningen klassas covid-19 som en smittsam sjukdom som ska övervakas. Världshälsoorganisationen WHO beslutade den 5 maj 2023 att covid-19 inte längre klassas som ett internationellt hot mot folkhälsan. 

Att vaccinera sig är det effektivaste sättet att skydda sig mot allvarliga symtom av covid-19. Att skydda sig genom vaccinering i enlighet med rekommendationerna kommer att vara viktigt också i framtiden. Uppföljningen av förekomsten av virusvarianter och de sjukdomsfall som covid-19 orsakar fortsätter, och åtgärderna för att bekämpa smittspridning kan effektiviseras om sjukdomsbördan ökar.  

Institutet för hälsa och välfärd (THL) bevakar hur covid-19-epidemin utvecklas och publicerar uppgifter om det på sin webbplats.

Hybridstrategin

Målet för hybridstrategin 2022 var att stabilisera samhället så att det kan hållas så öppet som möjligt, att stödja åtgärderna och återuppbyggnaden efter pandemin och att förbereda samhället på att pandemin fortsätter. Social- och hälsovårdsministeriet har styrt regionerna i genomförandet av riktlinjerna.

Strategin för testning och spårning

Den nationella strategin för testning och spårning av Covid-19 har uppdaterats 22.6.2022. Syftet med testnings- och spårningsstrategin var att förebygga covid-19-smitta hos personer som hör till riskgrupperna, att se till att patienter med allvarliga symtom hänvisas till vård och att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft.

Vaccineringen

Finlands covid-19-vaccinationsstrategis mål var att hålla samhället öppet, trygga en tillräcklig kapacitet inom hälso- och sjukvården och minska särskilt de allvarliga covid-19-fallen. Strategin uppdaterats 22.6.2022.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar på sin webbplats om vaccineringen.

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget 

På våra sidor finns social- och hälsovårdsministeriets myndighetsanvisningar och rekommendationer om coronavirusläget samlade. 

Coronainfo

Social- och hälsovårdsministeriets och Institutets för hälsa och välfärd tidigare coronainfon ger en bild av epidemiutvecklingen i Finland.

Tillgänglig information om coronaviruset