Testningsstrategi för covid-19

Testningshelheten omfattar bedömning av smittorisken, provtagning, analys av provet och behövliga efteråtgärder. 

Social- och hälsovårdsministeriet uppdaterade sin testningsstrategi för covid-19 14 september 2021. Testningsstrategin har uppdaterats senast i februari 2020.

Testningen ska i fortsättningen främst riktas till personer som utsatts för viruset, ovaccinerade personer med symtom samt personer som även efter vaccinering är utsatta för allvarlig coronavirussmitta.

Syftet med testningen är att

  • förhindra att sjukdomen sprids, skydda riskgrupperna och säkerställa att det finns tillräckligt med personal för kritiska arbetsuppgifter och hälso- och sjukvårdens bärkraft
  • möjliggöra en effektiv spårning av smittkedjor
  • skapa en så exakt lägesbild som möjligt av epidemins förlopp

Enligt den uppdaterade testningsstrategin är målet att man ska kunna testa sig för covid-19 inom ett dygn och att också testresultatet ska bli klart inom ett dygn. 

Institutet för hälsa och välfärd och myndigheterna och andra aktörer inom social- och hälsovårdssystemet ansvarar för testningen för covid-19 som helhet.

Institutet för hälsa och välfärd och sjukvårdsdistrikten har utfärdat närmare anvisningar för åtgärder vid misstanke om en infektion orsakad av coronavirussjukdomen covid-19.

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en nationell samordningsgrupp för testningsberedskap för covid-19. Gruppen stöder genomförandet av testningsstrategin. Samordningsgruppen skapar en lägesbild av tillräckligheten av det behövliga laboratoriematerialet för aktörer inom social- och hälsovården i coronavirussituationen. Samordningsgruppens mandatperiod är 26.8.2020–31.12.2021.

Mer information

Anni Virolainen-Julkunen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163324