Testningsstrategi för covid-19

Testningshelheten omfattar bedömning av smittorisken, provtagning, analys av provet och behövliga efteråtgärder. 

Social- och hälsovårdsministeriet uppdaterade sin testningsstrategi för covid-19 10 februari 2022. Testningsstrategin uppdaterades före det i december 2021.

Enligt den uppdaterade strategin är de viktigaste kriterierna för provtagningen att personen har symtom och behöver vård, att skydda de personer i riskgrupperna som riskerar att bli allvarligt sjuka och att trygga social- och hälsovårdens bärkraft.  

Det betyder att man ska testa patienter med allvarliga symtom enligt sedvanliga medicinska principer och personer med symtom som hör till en högriskgrupp samt gravida kvinnor anställda inom social- och hälsovården.

Om den lokala testkapaciteten tillåter det kan man även testa andra personer med luftvägssymtom. 

Målet är fortfarande att man ska kunna testa sig för covid-19 inom ett dygn och att också testresultatet ska bli klart inom ett dygn. 

Institutet för hälsa och välfärd och myndigheterna och andra aktörer inom social- och hälsovårdssystemet ansvarar för testningen för covid-19 som helhet.

Institutet för hälsa och välfärd och sjukvårdsdistrikten har utfärdat närmare anvisningar för åtgärder vid misstanke om en infektion orsakad av coronavirussjukdomen covid-19.

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en nationell samordningsgrupp för testningsberedskap för covid-19. Gruppen stöder genomförandet av testningsstrategin. Samordningsgruppen skapar en lägesbild av tillräckligheten av det behövliga laboratoriematerialet för aktörer inom social- och hälsovården i coronavirussituationen. 

Mer information

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163324