Testningsstrategi för covid-19

Syftet med testnings- och spårningsstrategin är att förebygga covid-19-smitta hos personer som hör till riskgrupperna, att se till att patienter med allvarliga symtom hänvisas till vård och att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft.  

På grund av det rådande epidemiläget finns inget behov av omfattande testning och smittspårning för covid-19 i hela befolkningen. De festa finländare har dessutom ett bra vaccinationsskydd mot den allvarliga formen av covid-19.

Strategin uppdaterats 22.6.2022. Tester inom hälso- och sjukvården ska i fortsättningen tas i första hand av 

  • patienter med allvarliga symtom, enligt medicinska principer 
  • personer med lindriga symtom som hör till en riskgrupp med hög risk 
  • gravida
  • anställda inom social- och hälsovården

En central förutsättning för hanteringen av epidemin är fortfarande att de som utsatts för covid-19-smitta, de som insjuknat och de som har minsta symtom på luftvägsinfektion undviker närkontakt med andra människor.

Institutet för hälsa och välfärd och sjukvårdsdistrikten har utfärdat närmare anvisningar för åtgärder vid misstanke om en infektion orsakad av coronavirussjukdomen covid-19.

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en nationell samordningsgrupp för testningsberedskap för covid-19. Gruppen stöder genomförandet av testningsstrategin. Samordningsgruppen skapar en lägesbild av tillräckligheten av det behövliga laboratoriematerialet för aktörer inom social- och hälsovården i coronavirussituationen. 

Mer information

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163324