Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Aktörer inom äldreomsorgen diskuterade personaldimensioneringen

Social- och hälsovårdsministeriet
21.8.2019 17.25
Pressmeddelande 87/2019

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru har inlett lagberedningen som gäller personaldimensioneringen inom heldygnsvården. Enligt regeringsprogrammet är personaldimensioneringen 0,7 vårdare per klient.

”Enligt den gällande kvalitetsrekommendationen är minimidimensioneringen av personal 0,5 vårdare per klient. Rekommendationen har varit i kraft sedan 2013, men alla enheter följer den inte ännu heller. Detta bevisar att vi måste utfärda bestämmelser om en bindande dimensionering genom lag”, säger minister Kiuru.

För att avgöra frågan snabbt, ska revideringen av äldreomsorgslagen ske i två steg.

Första steget är att ett lagförslag om minimidimensioneringen lämnas till riksdagen redan i höst och lagen träder i kraft 2020. Om andra ändringar som rör tjänster för äldre utfärdas bestämmelser i andra steget. Enligt Kiuru har man gjort bra framsteg i uppdateringen av äldreomsorgslagen. 

”En grupp experter ska före slutet av september ta fram ett lagutkast om personaldimensioneringen inom heldygnsvården. I dimensioneringen ska beaktas beroendet av vård och omsorg och göras förhållandet mellan dimensioneringen av vårdpersonal och stödtjänster klarare.

”Efter remissbehandlingen ska riksdagen utan dröjsmål behandla regeringens proposition i slutet av året. I det sammanhanget presenterar man också experternas förslag till övergångstid för tillämpning av bestämmelserna om den bindande personaldimensioneringen. Det är emellertid klart att efter den första årshalvan 2020 får det inte finnas en enda vårdenhet i Finland som inte når miniminivån i den gällande rekommendationen”, underströk minister Kiuru och berättade att detta redan beaktas i statens budgetförslag för nästa år.

De övriga förslagen till ändring av äldreomsorgslagen blir klara före slutet av 2019. Efter remissbehandlingen lämnas förslagen till riksdagen för behandling. När förslagens ekonomiska konsekvenser har undersökts, tas de i beaktande i statsbudgeten.

Beredningen diskuterades i dag på ett arbetsmöte med representanter för företag inom vård och omsorg, fackförbund, organisationer, kommuner och tillsynsmyndigheter. På mötet bedömdes också hur målen om kvaliteten på tjänsterna för äldre från i våras har uppfyllts.

”Läget är bra i de flesta enheterna, men det finns fortfarande enheter som har problem. För att avhjälpa situationen och utveckla verksamheten behöver vi ytterligare satsningar, det vill säga att det återstår mycket att göra. Mötesdeltagarna tog också fram en gemensam vision om utveckling av äldrevården under denna regeringsperiod.”

Mer information:

Laura Lindeberg, minister Kiurus specialmedarbetare, tfn 040 826 8292
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 549
Tuija Kumpulainen, avdelningschef, tfn 0295 163 280 

Kort om reformen av äldrevården

  • Hösten 2019 utarbetar en grupp experter ett lagförslag till personaldimensionering inom heldygnsvården. Lagförslaget sänds på remiss och regeringens proposition lämnas till riksdagen i år. Personaldimensioneringen börjar gälla stegvis så att år 2020 är dimensioneringen 0,5. Senare växer dimensioneringen till 0,7 vårdare per klient.
  • Arbetsgruppen lägger fram ett förslag till andra reformer inom äldrevården före den 31 december 2019. Propositionen sänds på remiss våren 2020.