Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet vill minska skadeverkningar av nya psykoaktiva substanser

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2019 14.12
Pressmeddelande

Statsrådet har ändrat förordningen om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika och förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Syftet med ändringarna är att förbjuda nya psykoaktiva substanser, förebygga användning av substanserna som berusningsmedel och effektivisera narkotikakontrollen.

Ändringarna träder i kraft den 5 augusti 2019.

Sju nya bensodiazepinderivat tas in i förteckningen över narkotika

Genom en ändring av narkotikaförordningen klassificeras sju bensodiazepinderivat nationellt som narkotika. Dessa derivat är adinazolam, flualprazolam, flunitrazolam, fluklotizolam, metizolam, nitrazolam och 3-hydroxifenazepam. Ämnena påminner mycket om ämnen som redan är klassificerade som narkotika.

Under de senaste åren har det på marknaden för nya psykoaktiva substanser dykt upp allt fler olika slags bensodiazepinderivat för vilka det inte finns några medicinska användningsändamål. De som använder ämnena utvecklar lätt tolerans mot dem, och bruket kan leda till fysiskt och psykiskt beroende. Risken för beroende ökar om doserna blir större, användningen fortsätter under en längre tid eller användaren samtidigt använder flera olika bensodiazepiner. Det kan vara mycket svårt att bli av med beroendet.

Bensodiazepinerna kan vara livsfarliga på grund av deras förlamande effekt på centrala nervsystemet. Denna risk ökar när användaren utöver bensodiazepinerna samtidigt använder också alkohol eller psykoaktiva läkemedel, såsom sömnmedel, lugnande medel eller antipsykotiska läkemedel. 

De ämnen som nu klassificerats som narkotika används inte i medicinskt syfte i Finland. Ämnena omfattas inte av FN:s eller EU:s narkotikakontroll, men de har anmälts till det system för tidig varning som förvaltas av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA).

Starka syntetiska opioider är svåra att dosera rätt

Narkotikaförordningen ändras också i enlighet med det beslut som fattades av FN:s narkotikakommission den 19 mars 2019 så att fyra starka syntetiska opioider underställs internationell kontroll. Ämnena är metoxiacetylfentanyl, cyklopropylfentanyl, para-fluorobutyrfentanyl och orto-fluorofentanyl. Dessa ämnen påminner till sin struktur om det narkotikaklassade smärtstillande medlet fentanyl.

Fentanyler är ytterst farliga eftersom de verksamma doserna är så små att det är svårt att dosera dem exakt. Överdosering leder till livsfarlig andningsdepression. Ämnena marknadsförs utan klarhet om innehållet i eller renheten av den vara som säljs. De kan också saluföras som helt andra varor eller ämnen. Detta kan även leda till situationer som oavsiktligt innebär direkt hot mot liv och hälsa.

Nya psykoaktiva ämnen förbjuds och innefattas i kontrollen

Statsrådet har också gjort ändringar i bilagan till förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Bilagan kompletteras med sammanlagt 27 nya ämnen, som hädanefter ska omfattas av kontroll. I fortsättningen är det enligt narkotikalagen förbjudet att tillverka, importera, lagra, hålla till salu och överlåta dessa ämnen. Innehav och användning av ämnena är dock inte straffbart.

I Europa har det gjorts observationer om att 20 av dessa ämnen används som berusningsmedel. Det finns inget annat användningsändamål för ämnena. Resterande sju ämnen är positionsisomerer av de ovannämnda 20 ämnena. Om ämnena används i berusningssyfte kan de vara skadliga eller farliga för hälsan. De 27 nya ämnena som hädanefter ska innefattas i kontrollen är inte läkemedel eller narkotika och det finns veterligen inte några industriella användningsändamål för dem.

Förslaget om att ämnena ska innefattas i den nationella kontrollen har lämnats av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Att använda nya psykoaktiva substanser kan vara skadligt för hälsan, och de kan påverka den psykiska hälsan och den sociala funktionsförmågan. Att ämnena förbjuds förhindrar inte helt och hållet användningen av dem, men genom förbudet försöker man förebygga spridning av nya psykoaktiva substanser och användning av dem som berusningsmedel. Förbudet kan bromsa upp eller till och med förhindra spridning av ämnena till nya användargrupper, i synnerhet unga. Det förbättrar också narkotikakontrollens möjligheter.

Narkotikaförordningens fullständiga rubrik är statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika.

Ytterligare information:

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 713, [email protected]

Tillbaka till toppen