Hoppa till innehåll
Media

Det statsägda aktiebolaget STUK International Oy inleder sin verksamhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2016 13.37 | Publicerad på svenska 17.11.2016 kl. 13.39
Pressmeddelande 205/2016

Statsrådet har gett social- och hälsovårdsministeriet fullmakt att bilda ett helt och hållet statsägt aktiebolag, som ska heta STUK International Oy. Aktiebolagets kapital, som uppgår till en miljon, och övriga kostnader för bildandet av bolaget finansieras med anslag som har reserverats i statsbudgeten för detta år. Avtalet om bolagsbildning och bolagsordningen godkändes av statsrådet den 17 november.

Bolagets verksamhetsområde är att erbjuda sakkunnigtjänster inom området säkerhet vid användning av kärnenergi och strålning samt att bedriva forskning och utveckling med anknytning till detta område. Bolaget bedriver verksamhet globalt. På engelska är bolagets namn STUK International Ltd.

Till bolagets styrelse väljs enligt bolagsordningen minst en och högst fem ledamöter. Till bolagets första styrelse föreslår social- och hälsovårdsministeriet Ilona Lindholm från VTT som ordförande och Ilpo Nuutinen från statsrådets kansli, Jorma Aurela från arbets- och näringsministeriet samt Petteri Tiippana och Kirsi Alm-Lytz från Strålsäkerhetscentralen (STUK) som ordinarie ledamöter. Bolagets styrelse utser verkställande direktören för bolaget efter offentlig utlysning av uppdraget.
 
Verksamheten och ekonomin vid bolaget STUK International Oy är tydligt åtskiljd från och oberoende av verksamheten och ekonomin vid Strålsäkerhetscentralen, som fortfarande sköter myndighetsuppgifter.

Bolagiseringen ger nya möjligheter att utveckla försäljningen av Strålsäkerhetscentralens nuvarande internationella sakkunnigtjänster på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt och enligt marknadsvillkor. Ett bolag har bättre förutsättningar än ett ämbetsverk att svara på konkurrensen inom branschen och att reagera på de behov som kunder från olika länder har. Även riskhanteringen förbättras när verksamheten fungerar på marknadsvillkor i stället för att vara en del av ett ämbetsverks verksamhet.

Det nya bolaget har en kundkrets bestående av myndigheter som ansvarar för strål- och kärnsäkerheten i olika länder och av andra aktörer i branschen. Bolaget fortsätter också bl.a. det utvecklingsarbete inom kärn- och strålsäkerhet som redan pågår tillsammans med Saudiarabien. Bolaget ska också bedriva kärnsäkerhetssamarbete med kärnkraftverk i Kola- och Leningradregionen i Ryssland.

Obs! Det stycke som gäller STUK International Oy:s första styrelse har korrigerats 17.11 kl. 15.30.

Ytterligare information

Mikko Paunio, medicinalråd, tfn 0295 163 312, [email protected]

• Strålskydd (stm.fi)

• Strålsäkerhetscentralen
 

Tillbaka till toppen