Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Försäkringslagstiftningen ses över med anledning av EU-reform

Social- och hälsovårdsministeriet 23.1.2020 13.20
Pressmeddelande 10/2020

Statsrådet har i dag överlämnat en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den.

En reform av de europeiska finans- och försäkringstillsynsmyndigheternas verksamhet har pågått i EU sedan 2017. Som ett led i reformen antog Europaparlamentet och rådet i slutet av december 2019 bl.a. ändringsdirektiv (EU) 2019/2177 om det s.k. Solvens II-direktivet (2009/138/EG) om försäkringsföretag. Ett av de huvudsakliga syftena med propositionen är att genomföra bestämmelserna i ändringsdirektivet i försäkringsbolagslagen.

Nya anmälningsskyldigheter för Finansinspektionen

Med anledning av ändringsdirektivet föreslås det att Finansinspektionen ska få nya anmälningsskyldigheter gentemot Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheter och andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter. Finansinspektionen ska göra en anmälan i vissa gränsöverskridande situationer, t.ex. om ett finländskt försäkringsbolag har för avsikt att bedriva försäkringsverksamhet i andra EU-medlemsstater eller om ett försäkringsbolag som bedriver gränsöverskridande verksamhet ansöker om beräkning av solvenskraven enligt en s.k. intern modell i stället för den standardmodell som avses i direktivet. Finansinspektionens allmänna anmälnings- och samarbetsskyldigheter har varit omfattande redan med stöd av den gällande lagen. Nu föreslås på lagnivå noggrannare bestämmelser om vissa frågor i enlighet med ändringsdirektivet.

Tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsstater kan inrätta ett samarbetsforum

Med anledning av ändringsdirektivet föreslås det också att Finansinspektionen ska kunna avtala med tillsynsmyndigheterna i andra medlemsstater om att inrätta ett samarbetsforum och delta i dess verksamhet, om forumet inrättas av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten eller en annan nationell tillsynsmyndighet. Det är fråga om en än så länge relativt sällsynt form av samarbete i Europa.

Preciseringar av bl.a. behörighetsvillkoren för försäkringsmatematiker och beräkningen av vissa försäkringsmatematiska poster

Samtidigt föreslås preciseringar i försäkringsbolagslagen i fråga om genomförandet av några andra bestämmelser i Solvens II-direktivet samt preciseringar i beräkningen av utjämningsbeloppet och behörighetsvillkoren för försäkringsmatematiker närmast utifrån inhemskt behov.

Minimibeloppet av försäkringsmäklares ansvarsförsäkring höjs

Propositionens andra huvudsakliga syfte är också att genomföra de ändrade bestämmelserna i direktiv (EU) 2016/97 om försäkringsdistribution i lagen om försäkringsdistribution. Det föreslås att minimibeloppet för försäkringsmäklares ansvarsförsäkring höjs till  att motsvara inflationsjusteringen så att kraven i den nationella lagstiftningen motsvarar EU-bestämmelserna. Försäkringsmäklare eller aktörer som ansöker om att bli försäkringsmäklare bör efter att förslagen trätt i kraft försäkra sig om att minimibeloppen för ansvarsförsäkringen uppfyller kraven enligt den nationella lagstiftningen och den reviderade EU-lagstiftningen.

Dessutom föreslås i propositionen små korrigeringar, närmast av teknisk natur, i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om försäkringsdistribution och lagen om försäkringsavtal.

Mer information:

Konsultativ tjänsteman, Juha Jokinen, tfn. 029 516 3594