Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vakuutuslainsäädäntöön ehdotetaan tarkennuksia EU-tasolta

Sosiaali- ja terveysministeriö
23.1.2020 13.20
Tiedote 10/2020

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Euroopan rahoitus- ja vakuutusalan valvontaviranomaisten toimintaa koskeva uudistus on ollut vireillä EU:ssa vuodesta 2017. Sen yhteydessä Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet joulukuun lopussa 2019 muun muassa vakuutusyritysten ns. Solvenssi II -direktiiviä (2009/138/EY) koskevan muutosdirektiivin (EU) 2019/2177. Esityksen yhtenä pääasiallisena tarkoituksena on panna täytäntöön muutosdirektiivin säännökset vakuutusyhtiölaissa.

Finanssivalvonnalle uusia ilmoitusvelvollisuuksia

Muutosdirektiivin johdosta ehdotetaan, että Finanssivalvonnalle tulisi uusia ilmoitusvelvollisuuksia Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista sekä muiden jäsenvaltioiden valvojia kohtaan. Finanssivalvonnan on tehtävä ilmoitus tietyissä rajat ylittävissä tilanteissa, esimerkiksi jos suomalainen vakuutusyhtiö aikoo harjoittaa vakuutustoimintaa muissa EU-jäsenvaltioissa, tai jos rajat ylittävää toimintaa harjoittava vakuutusyhtiö hakee vakavaraisuusvaatimusten laskemista ns. sisäisellä mallilla direktiivin mukaisen standardimallin sijaan. Finanssivalvonnan yleiset ilmoitus- ja yhteistyövelvollisuudet ovat olleet laajat jo voimassa olevan lain nojalla. Nyt tietyistä asioista ehdotetaan lain tasolla nykyistä tarkempia säännöksiä muutosdirektiivin mukaisesti. 

EU-jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten mahdollista perustaa yhteistyöfoorumi

Muutosdirektiivin johdosta ehdotetaan myös, että Finanssivalvonta voisi sopia muiden jäsenvaltioiden valvojien kanssa yhteistoimintafoorumin perustamisesta ja osallistua sellaisen toimintaan, jos sen perustaa Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tai toinen kansallinen valvoja. Kyse on eurooppalaisittain toistaiseksi melko harvinaisesta yhteistyön muodosta.

Täsmennyksiä mm. vakuutusmatemaatikkojen kelpoisuusvaatimuksiin ja tiettyjen vakuutusmatemaattisten erien laskentaan

Samalla ehdotetaan vakuutusyhtiölaissa tehtäviä tarkennuksia muutamien muiden Solvenssi II -direktiivin säännösten täytäntöönpanoon sekä lähinnä kotimaisista lähtökohdista tehtäviä tarpeellisia täsmennyksiä tasoitusmäärän laskentaan ja vakuutusmatemaatikkojen kelpoisuusvaatimuksiin.

Vakuutusmeklareiden vastuuvakuutuksen vähimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi

Esityksen toisena pääasiallisena tarkoituksena on myös panna täytäntöön vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin (EU) 2016/97 muutetut säännökset vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa. Vakuutusmeklareiden vastuuvakuutuksen vähimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi inflaatiotarkistuksen verran siten, että kansallisen lainsäädännön vaatimukset vastaavat EU-säännöksiä. Vakuutusmeklareiden tai sellaiseksi hakevien on ehdotusten voimaantulon jälkeen varmistuttava siitä, että vastuuvakuutuksen vähimmäismäärä täyttää kansallisen ja EU-lainsäädännön tarkistetut vaatimukset.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi myös vähäisiä, lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin, vakuutusten tarjoamisesta annettuun lakiin ja vakuutussopimuslakiin.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Juha Jokinen, p. 029 516 3594

Sivun alkuun