Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår en ny lag om pensionsstiftelser och försäkringskassor

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2016 10.19
Pressmeddelande 15/2016

Arbetsgruppen föreslår en total översyn av lagarna om pensionsstiftelser och försäkringskassor. Målet med reformen är en mer täckande, klarare, mer begriplig och aktuell lagstiftning.

Arbetsgruppen som utrett en översyn och utvecklande av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor lämnade den 29 januari sin rapport till social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä. Arbetsgruppen var inte enig.

Det är i huvudsak fråga om en lagteknisk revidering, och därför har arbetsgruppens rapport utarbetats i form av en regeringsproposition. Lagstiftningen föreslås bli klarare genom att det stiftas separata lagar för det lagstadgade bedrivandet av pensionsverksamhet och det frivilliga bedrivandet av tilläggspensionsverksamhet. I fråga om försäkringskassorna ska regleringen om bedrivandet av pensionsverksamhet separeras från regleringen om sjuk-, begravnings- och avgångsbidragskassor. Bestämmelserna i den gällande lagstiftningen ska kompletteras och tvetydiga bestämmelser förtydligas så att de motsvarar övrig gällande gemenskapsrätt, dock så att pensionsstiftelsernas och pensionskassornas särdrag bevaras. I arbetsgruppens slutrapport föreslås att det stiftas en lag om pensionsstiftelser och pensionskassor, en lag om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor samt en ny lag om försäkringskassor.

Några nya pensionsstiftelser och pensionskassor har knappt grundats under de senaste årtiondena, och i fråga om tilläggspensionsförsäkringsverksamhet är de flesta stiftelser och kassor stängda, dvs. de tecknar inte längre försäkringar för nya personer.  Pensionsstiftelserna och pensionskassorna erbjuder arbetsgivare alternativet att via stiftelserna och kassorna ordna lagstadgat arbetspensionsskydd och frivillig tilläggspension för sina arbetstagare. I arbetsgruppens slutrapport föreslås vissa ändringar i fråga om överlåtelse av ett försäkringsbestånd från arbetspensionsförsäkringsbolag till en pensionsstiftelse eller pensionskassa. Därför föreslås ändringar även i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

I slutrapporten föreslås att de tillgångar som utgör täckning för tilläggspensionsstiftelsernas och tilläggspensionskassornas ansvarsskuld till olika investeringsobjekt kan diversifieras i större utsträckning än för närvarande. Den pensionsstiftelse eller pensionskassa, som ska bedriva lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet och som ska grundas efter att den föreslagna lagen trätt i kraft, kan inte bedriva tilläggspensionsförsäkringsverksamhet. För detta ändamål kan en separat pensionsstiftelse eller pensionskassa grundas. Åskådligheten av bestämmelserna om sjuk-, begravnings- och avgångsbidragskassor ska förbättras genom den nya lagen om försäkringskassor, som enligt förslaget ska tillämpas på dem.

Härnäst ska arbetsgruppens slutrapport skickas på remiss. Beslut om den fortsatta beredningens innehåll och tidtabell fattas först efter remissbehandlingen.

Ytterligare information:

Hannu Ijäs, direktör, tfn 02951 63248, [email protected]
Riitta Kokko-Herrala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163345, [email protected]

Tillbaka till toppen