Hoppa till innehåll
Media

Inkomstregister medför ändringar av arbetspensionslagarna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2018 14.17
Pressmeddelande 87/2018

Regeringen föreslår ändringar av arbetspensionslagarna, lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt strafflagen. Ändringarna anknyter till lagen om inkomstdatasystemet, dvs. den s.k. lagen om inkomstregistret.

Enligt förslaget ska den påföljd som påförs för försummelse att ordna pensionsskydd framöver heta försummelseavgift och påföras av Statskontoret i stället för av pensionsanstalten. I fortsättningen finns det bestämmelser om påföljder för försummelse av arbetsgivarens skyldighet att anmäla löneuppgifter i lagen om inkomstdatasystemet.

Bestämmelserna i arbetspensionslagarna om hänförande av arbetsinkomst har preciserats så att hänförandet så långt som möjligt ska ske på motsvarande sätt som i dag också efter att inkomstregistret har tagits i bruk. Det är meningen att också betalningsprincipen ska stärkas.

Vidare föreslås det i arbetspensionslagarna ändringar av teknisk karaktär i tiden för ordnande av pensionsskydd och i anmälningsskyldigheten. Ändringarna beror på ibruktagandet av inkomstregistret.

Det föreslås också en ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar så att arbetsinkomsten vid bestämmande av den dagpenning som betalas under 28 dagar inte längre beaktas med en dags noggrannhet bakåt från skadedagen. På det sättet kan uppgiften om den skadades arbetsinkomst fås från inkomstregistret.

Regeringen lämnade en regeringsproposition med förslag till lag om detta till riksdagen onsdagen den 13 juni. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2019. De ändringar som införandet av inkomstdatasystemet orsakar i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt ändringen av strafflagen avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Hanna Tossavainen, regeringssekreterare, tfn 02951 63005, hanna.tossavainen (at) stm.fi

Tillbaka till toppen