Hoppa till innehåll
Media

Tillgången till apotekstjänster förbättras och tjänsterna blir smidigare - lagförslag på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2020 10.47 | Publicerad på svenska 26.10.2020 kl. 10.55
Pressmeddelande 247/2020

Läkemedelslagen föreslås bli ändrad. Syftet med ändringarna är att öka antalet apotek, främja konkurrensen och förbättra tillgången till läkemedel och apotekstjänster och tjänsternas tillgänglighet. 

För att stödja tillgången till läkemedel föreslås det i regeringens utkast till propositionen ändringar i ett flertal bestämmelser gällande apoteksverksamheten. Avsikten med ändringarna i läkemedelslagen är att göra apoteksverksamheten smidigare och att bättre kunna beakta olika serviceformer för skötsel av apoteksärenden. 

Regeringens proposition om ändringen av läkemedelslagen är på remiss 22.10 - 20.11.2020.  

Regeringens utkast till propositionen publiceras på svenska den 28 oktober 2020. För det är remisstiden fyra veckor från och med publiceringsdagen.   

Inrättandet av nya apotek underlättas 

Enligt utkastet till propositionen ska möjligheterna för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea att inrätta nya apotek förbättras.  

I fortsättningen ska det vara lättare att inrätta nya apotek och filialapotek också i anslutning till enheter inom social- och hälsovården så som till exempel sjukhus. Syftet med förslaget är att säkerställa en oavbruten läkemedelsförsörjning och smidiga tjänster för patienter som skrivs ut från enheter inom hälso- och sjukvården.

I läkemedelslagen tas det in en bestämmelse om apotekens uthämtningsfack. Det föreslås dessutom ändringar av bestämmelser som förtydligar filialapotekens verksamhet och apotekens webbtjänster. 

Maximipris för receptfria läkemedel öppnar för priskonkurrens mellan apotekens egenvårdsläkemedel 

Enligt utkastet till lagförslaget ska det fastställas maximi- och minimipris för egenvårdsläkemedel.  Apoteken får då bättre konkurrensmöjligheter när det gäller prisen på dessa läkemedelspreparat eftersom de kan sänka minutförsäljningsprisen på egenvårdsläkemedel till det belopp som motsvarar apotekets vinstmarginal.   

I och med priskonkurrensen kan patienterna få egenvårdsläkemedel till billigare pris. 

Boendeserviceenheter inom socialvården kan ha ett begränsat läkemedelsförråd för akuta situationer

Boendeserviceenheter inom socialvården ska för de boendes oförutsedda eller akuta behov av medicinering få rätt att upprätthålla begränsade läkemedelsförråd för gemensamt bruk med stöd av ett tillstånd av myndigheten eller en anmälan till kommunen. 

Syftet med förslaget är att minska risken för att vården fördröjs i situationer där det uppkommer oförutsedda behov av läkemedelsbehandling och att garantera läkemedelssäkerheten och undvika att klienter måste flyttas till jourenheter inom hälso- och sjukvården i onödan.  

Ytterligare information:

Tuija Metsävainio, regeringssekreterare, 
Elina Asola, specialsakkunnig, 
Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman
E-postadresserna har formen [email protected]

Tillbaka till toppen