Hoppa till innehåll
Media

Användningsavgifterna för hälso- och sjukvårdens riksomfattande informationssystemtjänster för 2017 har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2016 11.46
Pressmeddelande 196/2016

År 2017 täcks de kostnader som hänför sig till användningen av elektroniska recept och det elektroniska patientdataarkivet helt och hållet med användningsavgifter. En nyhet är att det tas i bruk en Kelain-tjänst, som enskilda läkare kan använda för att skriva recept.

Den avgift som tas ut hos apoteken är 0,045 euro för varje elektroniskt recept som apoteket eller dess filialapotek expedierar. Den avgift som tas ut hos tillhandahållare av kommunala hälso- och sjukvårdstjänster är 1,908 euro per invånare i kommunen. Den avgift som tas ut hos tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster är 0,331 euro för varje elektroniskt recept som tillhandahållaren skriver.

Dessutom svarar social- och hälsovårdsministeriet för den årliga avgift på 50 000 euro som tas ut av de verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård som staten är huvudman för (statliga mentalsjukhus, fångvårdsväsendets hälso- och sjukvård och försvarsmaktens hälso- och sjukvård).

Användning av Kelain-tjänsten är i vissa fall avgiftsfri

Användningsavgiften för Kelain-tjänsten är 120 euro per månad. Som grund för faktureringen är de hela månader under faktureringsperioden under vilka tjänsten använts. Användningsavgiften täcker webbtjänsten. Utöver den tas det ut en avgift för skrivna elektroniska recept.

Kelain är i första hand planerad för att skriva recept med stöd av rätten att utöva yrke som läkare och för att användas av självständiga yrkesutövare. Om en läkare skriver ett elektroniskt recept med stöd av rätten att utöva yrke utan förtjänstsyfte tas ingen avgift ut för utnyttjandet av Kelain-tjänsten.

Förhandsuppskattning av kostnaderna

Med avgifterna täcks driftskostnaderna för de Kanta-tjänster som tillhandahålls av Folkpensionsanstalten och de certifikattjänster som tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen som en viktig del av Kanta-tjänsterna. I Kanta-tjänsterna ingår elektroniska recepttjänster, det riksomfattande elektroniska patientdataarkivet, en tjänst för att titta på egna uppgifter och informationshanteringstjänster för patienten.

Det görs en förhandsuppskattning av kostnaderna, och avgifterna bestäms årligen på basis av uppskattningen. Det är meningen att varje användare – tillhandahållarna av offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster samt apoteken – endast ska betala på basis av den faktiska användningen. Användningsavgifter som 2016 tagits ut till ett för stort eller för litet belopp beaktas i samband med beredningen av 2018 års avgiftsförordning.

De totala kostnaderna för 2017 beräknas bli 16,3 miljoner euro. Av detta belopp utgör apotekens andel 2,7 miljoner euro, den offentliga hälso- och sjukvårdens andel 10,6 miljoner euro och den privata hälso- och sjukvårdens andel 3 miljoner euro.

Ytterligare information

Marja Penttilä, jurist, tfn 0295 163 404, [email protected]

Bilagor

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården

Tillbaka till toppen