Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriets och Europarådets konferens:
Stereotypa könsuppfattningar och sexism ett allvarligt hinder för att uppnå jämställdhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2019 14.45
Pressmeddelande 49/2019
Työnjohtajat työmaalla

Inom ramen för sitt ordförandeskap i Europarådet ordnar Finland den 28–29 mars 2019 en konferens i Helsingfors om bekämpande av stereotypa könsuppfattningar och sexism.

Nya utmaningar uppstår exempelvis i och med att internet har öppnat en ny dimension för sexism och sexistisk hatretorik – en dimension som man ännu inte helt har lyckats hantera i den offentliga politiken, i media, inom den privata sektorn eller inom brottsbekämpningen. Konferensen ordnas i samarbete med Europarådet och samlar jämställdhetsexperter, regeringsrepresentanter och representanter för organisationer från 37 europeiska länder.

Konferensen öppnades av familje- och omsorgsminister Annika Saarikko och Europarådets biträdande generalsekreterare Gabriella Battaini-Dragoni. Minister Saarikko konstaterade i sitt öppningstal att stereotyper fortfarande är ett hinder för att uppnå faktisk jämställdhet. De försvagar tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna för såväl kvinnor som män.

Det är väsentligt för jämställdheten mellan kvinnor och män att genomföra nya och effektiva åtgärder för att få bort skadliga könsstereotyper och sexism. Europarådets ministerkommitté har nyligen antagit en rekommendation om förebyggande och bekämpande av sexism. Rekommendationen är ett verktyg för medlemsländerna i bekämpandet av sexism och stereotyper.

Schablonmässiga könsuppfattningar, könsstereotyper, förekommer inom alla samhällsområden, t.ex. i arbetslivet, politiken och media. Stereotyperna är en följd av djupt rotade attityder, värderingar, normer och fördomar. Exempelvis enligt Jämställdhetsbarometern 2017 ansåg endast hälften av finländarna att kön inte spelar någon roll vid val av representanter till olika politiska delområden. Stereotyperna kan leda till diskriminering t.ex. vid rekrytering, inom utbildning eller i media. Stereotypa könsuppfattningar och sexism anknyter ofta till andra faktorer såsom sexuell läggning eller etnisk bakgrund.

Finland är ordförande i Europarådet till maj 2019, och jämställdhet och kvinnors rättigheter är en av prioriteringarna under Finlands ordförandeskap.

Konferensen sänds på webben på adressen 

Ytterligare information

Päivi Yli-Pietilä, konsultativ tjänsteman, tfn  0295 163 228, fornamn.efternamn(at)stm.fi

Tillbaka till toppen