Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

SHM skjuter upp ändring av bestämmelse om vaccination av vårdpersonal – avgöranden av riksdagens justitieombudsman väntas inom kort

Social- och hälsovårdsministeriet
3.12.2018 15.16 | Publicerad på svenska 3.12.2018 kl. 15.48
Pressmeddelande 187/2018

Social- och hälsovårdsministeriet lämnar inte regeringens proposition om ändring av 3 och 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar till riksdagen före jul. Avsikten har varit att paragrafernas ordalydelse ska preciseras och förtydligas. Under beredningens gång har det dock visat sig att det behövs mer tid för beredningen av propositionen.

​Innan paragrafen ändras ämnar ministeriet även invänta riksdagens justitieombudsmans avgöranden i tre klagomål som är under behandling. Riksdagens justitieombudsman väntas meddela avgörandena i december. Även enligt en preliminär ståndpunkt som begärts av justitiekanslern bör det göras en noggrannare bedömning av paragrafändringen ur grundlagssynvinkel innan regeringspropositionen överlämnas till riksdagen.

Motstridig respons av remissinstanserna

Ministeriet sände lagändringen på remiss till olika instanser, som kunde lämna yttranden mellan den 19 oktober och den 16 november 2018. Sammanlagt över 50 yttranden gavs, och de är sinsemellan tämligen motstridiga. Många remissinstanser understödde att paragrafen preciseras, medan en del instanser föreslog att hela paragrafen upphävs. Remissyttrandena gås omsorgsfullt igenom vid ministeriet, och behövliga ändringar görs i propositionen. 

I den proposition som var på remiss föreslogs preciseringar i fråga om vaccination av anställda och studerande vid verksamhetsenheter där man vårdar patienter som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar.

Fyrtioåttonde paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft den 1 mars 2018, dvs. ett år senare än resten av lagen. Efter att lagen hade trätt i kraft fick social- och hälsovårdsministeriet ta emot mycket respons från vårdpersonal om att anställda som inte var vaccinerade fick varningar på sina arbetsplatser, och i vissa fall förekom även hot om uppsägning. 

Patientsäkerhet är bakgrunden till paragrafen

Bestämmelsen togs ursprungligen in i lagen om smittsamma sjukdomar på infektionsläkares initiativ för att skydda patienter och klienter och för att förbättra vaccinationstäckningen bland den personal som vårdar dem. Undersökningar har visat att vaccination av vårdpersonal ökar patientsäkerheten. Samtidigt skyddas även de anställda och studerande som utför arbetspraktik. 

Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) rekommenderar att hälso- och sjukvårdspersonal årligen låter vaccinera sig mot säsongsinfluensan för att skydda patienterna och förhindra att influensan sprids. I Europa har vaccinationsrekommendationen getts i 29 EU- och EES-länder. Uppgifter har fåtts från 30 länder.

Enligt Världshälsoorganisationens handlingsprogram mot antimikrobiell resistens och Finlands eget handlingsprogram mot antimikrobiell resistens är förebyggande av infektioner, däribland vaccination, ett av de bästa sätten att bekämpa smittsamma sjukdomar. På det sättet motverkas även antimikrobiell resistens. Enligt både internationella och inhemska undersökningar är vaccination en av hälso- och sjukvårdens mest kostnadsnyttoeffektiva metoder för att förbättra befolkningens hälsotillstånd.

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns anvisningar om vaccinationsskyddet för vårdpersonal och studerande.

Ytterligare information:

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, tfn 0295 163 324, fö[email protected]

Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 0295 163 329,  fö[email protected]

Sari Ekholm, överläkare, tfn 0295 163 447,  fö[email protected]

Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 0295 163 329,  fö[email protected]

Taru Koivisto, direktör, tfn 0295 163 323,fö[email protected]

Tillbaka till toppen