Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till Rättsregistercentralens register över bindningar och bisysslor och till lagar som har samband med registret på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 12.28
Pressmeddelande 164/2022

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om Rättsregistercentralens register över bindningar och bisysslor och att lagen om besvärsnämnden för social trygghet, lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden, lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och lagen om trafik- och patientskadenämnden ändras.

I fortsättningen ska uppgifter om bindningarna för medlemmarna i de nämnder som avses i ovannämnda lagar registreras i samma elektroniska register som förs av Rättsregistercentralen där domares bindningar och bisysslor registreras. I och med den nya lagen om registret ändras registrets namn till Rättsregistercentralens register över bindningar och bisysslor. Registreringen av domare ändras inte. Samtidigt förtydligas och förenhetligas bestämmelserna om redogörelse för bindningar i de lagar som gäller de berörda nämnderna.

Syftet med propositionen är att öka öppenheten och transparensen i beslutsfattandet i besvärsnämnderna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och i trafik- och patientskadenämnden, som med hänsyn till sitt rättsskyddsuppdrag är nära jämförbar med besvärsnämnderna, genom att göra det lättare för allmänheten att få information om eventuella bindningar som nämndernas medlemmar har. Uppgifter om bindningarna för nämndernas medlemmar ska i fortsättningen kunna hämtas i ett öppet elektroniskt register på internet till den del som uppgifterna redan för närvarande är offentliga. Detta förbättrar medborgarnas möjligheter att övervaka utövningen av offentlig makt i nämnderna och stärker medborgarnas förtroende för nämnderna. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2024. Remisstiden går ut den 16 augusti 2022.

Mer information:

Eva Aalto, regeringssekreterare, [email protected] (vecka 25 och från och med den 18 juli)
Milla Mustamäki, regeringssekreterare, [email protected] (vecka 26)

Tillbaka till toppen