Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition om avhjälpande av missförhållanden i systemet med försäkringsläkare till riksdagen

Social- och hälsovårdsministeriet
5.11.2020 13.55
Pressmeddelande

Syftet med lagändringarna är att förbättra försäkringsbeslutens kvalitet och att öka öppenheten och kännedomen om handläggningsprocessen samt att göra den snabbare. Samtidigt stärks transparensen i systemet med försäkringsläkare och medborgarnas förtroende för systemet.

I lagutkastet föreslås ändringar genom vilka regeringsprogrammets föresats om avhjälpande av missförhållandena i systemet med försäkringsläkare genomförs i enlighet med social- och hälsovårdsutskottets enhälliga betänkande (ShUB 33/2018 rd).

En sakkunnigläkare har till uppgift att ta ställning till de uppgifter om hälsotillstånd och vård som gäller den som ansöker om förmånen och som ingår i de journalhandlingar som lämnats till försäkringsanstalten. Det föreslås att det till lagen fogas mer detaljerade bestämmelser än tidigare gällande ställningstaganden av försäkringsanstalternas sakkunnigläkare. 

Sakkunnigläkaren ska utarbeta sina ställningstaganden på ett klart och enhetligt sätt, med beaktande av de centrala och väsentliga medicinska omständigheter som förutsätts enligt villkoren i respektive lag om den aktuella förmånen. Sakkunnigläkarens ställningstagande ingår i motiveringen till försäkringsanstaltens beslut, så de närmare föreskrifterna om ställningstagandet förbättrar också samarbetet mellan de sakkunniga som deltar i handläggningen av förmånsärenden vid försäkringsanstalterna. 

Dessutom föreslås det att sakkunnigläkaren bestyrker sitt ställningstagande med orden ”med stöd av befintlig information och min sakkunskap samt på mitt samvete”. Det föreslagna bestyrkandet är nytt i lagstiftningen. Hänvisningarna i lagen om att sakkunnigläkaren kan anteckna sin bedömning utan att följa formkraven för rättsmedicinska intyg och utlåtanden i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården blir i och med bestyrkandet onödiga. 

I propositionen föreslås det att lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, vissa arbetspensionslagar och lagen om Folkpensionsanstalten ändras.

Inte alltid nödvändigt att försäkringsläkaren deltar i handläggningen av ersättningsärende

I propositionen föreslås det också att försäkringsanstaltens prövningsrätt i ärenden som gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska utökas i fråga om när det är nödvändigt att försäkringsanstaltens sakkunnigläkare deltar i handläggningen av ett ersättningsärende. 

I nuläget finns ingen prövningsrätt, utan en medicinsk fråga ska alltid bedömas av en sakkunnigläkare. För att göra handläggningen av ersättningsärenden effektivare och snabbare och för en ändamålsenlig användning av den resurs som sakkunnigläkarna utgör, föreslås det att försäkringsbolagets sakkunnigläkare inte ska behöva delta i handläggningen av ett ärende, om deltagandet är uppenbart onödigt. 

Om försäkringsanstalten till exempel beviljar ersättningen till fullt belopp i enlighet med ansökan äventyras inte rättsskyddet för den som ansöker om ersättning, trots att sakkunnigläkaren inte har bedömt ärendet. I ett besvärsärende är det däremot nödvändigt att sakkunnigläkaren på basis av besvären omprövar de medicinska frågorna i det överklagade beslutet. 

Lagarna ska träda i kraft så snart som möglight.


Mer information:

Kirsi Terhemaa, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 3546 

Tillbaka till toppen