Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår ett skyddat belopp för militärunderstödet

Social- och hälsovårdsministeriet
21.10.2021 13.41
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att ett skyddat belopp fogas till militärunderstödet. Det skyddade beloppet uppgår till 200 euro.

Ändringen ska gälla personer som fullgör beväringstjänst och civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor. Med skyddat belopp avses ett belopp som en person kan förtjäna utan att det inverkar på militärunderstödets storlek.

Det gällande inkomstbegreppet för militärunderstöd är snävt och avviker från inkomstbegreppet för  andra förmåner som Folkpensionsanstalten verkställer. Inkomstbegreppet har upplevts som orättvist, eftersom lönen för arbete som utförts under tjänstgöringen dras av från det understöd som betalas till fullt belopp. 

Som en del av budgetpropositionen för 2022 har regeringen beslutat om snabbverkande åtgärder för att stärka sysselsättningen. Syftet med det skyddade beloppet för militärunderstödet är att göra det mer lönsamt och sporrande att arbeta under tjänstgöringstiden. Med tanke på sysselsättningen efter tjänstgöringen är det nyttigt att bevara kontakten till arbetslivet eller den egna företagsverksamheten under tjänstgöringstiden. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022.

Ytterligare information 

Mikko Horko, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 344

Tillbaka till toppen