Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Borgå bygger ett åldersvänligt, gemenskapsbaserat och tillgängligt bostadsområde för äldre

Social- och hälsovårdsministeriet
1.3.2018 15.12 | Publicerad på svenska 6.3.2018 kl. 16.14
Nyhet

Projektet Täydentäen toimivaa (komplettera så det fungerar) vill ta äldre människor och minnessjuka närmare sociala kontakter och service. Projektet är mycket konkret; målet för projektet är ett kvarterskoncept kallat Täytyy, en ny boendemiljö som kan anpassas för små tätorter och det befintliga bostadsbeståndet.

Det är Borgå, Lappträsk och Savitaipale som tillsammans driver projektet framåt. Sotera-institutet vid Aalto-universitetets institution för arkitektur svarar för sin del för forskning kring kommunernas utvecklingsobjekt och för att samla information om dem samt för att dela och samordna informationen.

Borgå stad leder projektet och planerar inom det en helt ny stadsdel på det gamla ålderdomshemmets område i Johannisberg. Det är fråga om ett tämligen omfattande, cirka fyra-femhundra bostäders nybygge och om att bredda användningen av gamla skyddade byggnader.

”Målet är att hela området ska bli ett nytt bostadsområde med cirka 3 000 invånare – åldersvänligt, gemenskapsbaserat och tillgängligt”, beskriver Borgås stadsarkitekt Markku Partanen. ”Samtidigt vill vi lösa frågan om hur i synnerhet tjänster för äldre fås tillgängliga så att de smidigt motsvarar behoven. Vi dryftar vad det faktiskt kräver för lösningar inom byggande och service. Dessutom försöker man utveckla bostadsområdet kring Johannisbergs tomt genom att bygga ut småhustomter och bygga om höghus.”

Borgåkvarteret har gamla Borgå som andlig förebild och de särdrag som människorna där ser ett värde i: mänsklighet, småskalighet, flexibilitet, en livsmiljö och livssfär som lever i tiden.

I Borgå har man kavlat upp ärmarna. Ett omfattande grundarbete har gjorts och nu går man vidare med det praktiska arbetet. Under våren nås den fas för gemensam utveckling där konceptet testas och vidareutvecklas tillsammans med olika aktörer och berörda grupper.

”Vi tror starkt på att vi kommer att nå målen”, intygar Markku Partanen.

Lappträsk utvecklar en minnesvänlig tätort

De deltagande aktörerna vill utveckla ett mer lättillgängligt boende och mer lättillgängliga tjänster för äldre. Nu är man ute efter en lösning med hjärtat före där äldre människors livsmiljö finns i samma kvarter som övrig bosättning.

Det gemensamma målet för hela projektet är grundprincipen om ett servicekvarter. Syftet med utvecklingsarbetet i Lappträsk är en minnesvänlig tätort som man vill åstadkomma i synnerhet genom att utveckla fotgängarmiljön.

”Vi vill göra det så lätt som möjligt för minnessjuka och äldre att komma åt tjänster och sociala kontakter. Det är en del av planeringsarbetet med den minnesvänliga tätorten”, säger områdesarkitekten i Lappträsk Johanna Hyrkäs.

Dreamteamet i Lappträsk är en grupp frivilliga som sparrar områdesarkitekten i planeringen av en minnesvänlig tätort. Gruppen består av: Harri Kiiskinen (från vänster), Aarre Ojanen, Jarmo Meriläinen, Rolf Ståhls, Tarja Ojanen och Helena Ek. Foto: Johanna Hyrkäs

Det handlar om att utveckla fotgängarmiljön och om hur bostäderna placeras. Miljökonsten har redan från början givits en mycket stor roll, något som ökar trivseln och som dessutom underlättar orienteringen. I planeringen har man velat ta hänsyn till allt som hänför sig till den fysiska miljön, såsom ytor, belysning och växter.”

Även i Lappträsk är arbetet redan på god väg. Enligt Johanna Hyrkäs har det visat sig vara en intressant utmaning, eftersom det inte just alls finns information eller anvisningar om planering av minnesvänliga miljöer.

”Visst är det en utmaning också för mig, eftersom något sådant här inte har gjorts tidigare. Som tur har vi samlat ihop ett ’dreamteam’. Det är en grupp frivilliga lappträskbor som jag träffar regelbundet och som sparrar mig i planeringen av en minnesvänlig tätort”, berättar Hyrkäs.

Savitaipale utvecklar en byagård och ett gemensamt vardagsrum för kommuninvånarna

Savitaipale jobbar på att utveckla byagården Kyläpiha, en åldersvänlig miljö och ett bostadsområde som stöder boende hemma. Verksamhetscentralen Suvanto som deltar i projektet vill öka gemenskapen och delaktigheten för de äldre i området såväl när det gäller centralens egna åtgärder som när det gäller det åldersvänliga serviceområde som projektet syftar till.

”Gemenskap – att agera tillsammans, kommunicera och känna att man tillhör en grupp – är en resurs som ökar välbefinnandet och det sociala kapitalet. Den förbättrar möjligheterna för äldre människor att klara vardagen och minskar ensamhet och otrygghet”, berättar direktören för verksamhetscentralen Suvanto Anu Silvennoinen och socionomen Marianne Torikka.

För att fungera och förverkligas behöver dock gemenskapen fungerande lokaler. Som en del av den åldersvänliga tätorten ska Suvanto också utveckla ”ett gemensamt vardagsrum”, en mötesplats med låg tröskel för alla kommuninvånare.

Savitaipale har tagit med användarna i planeringen. En gång i månaden sammanträder kommuninvånarnas forum som är en öppen kanal för utveckling och påverkan mellan olika aktörer. Dessutom får alla kommuninvånare över 55 år fylla i en boendeenkät där man kartlägger det nuvarande boendet och behoven och önskemålen kring framtidens boende.

Utifrån dessa och god praxis lägger områdesarkitekten fram en åldersvänlig bostadsområdesplan där boende och tjänster förenas. Till planeringen av områdets verksamheter och service har man också kallat företrädare för den privata och den tredje sektorn, kommunala aktörer, församlingen, organisationer och äldre personer som bor i Savitaipale. I planeringen av bostäderna betonas hybridboende och möjligheten att omvandla bostäderna för olika ändamål. 

Text: Elina Salmi 

Projektet Täydentäen toimivaa är en del av spetsprojektet Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras. Läs mera

Kartritningar:  (endast på finska)

Medierna får fritt använda denna artikel. Kom ihåg att nämna källan (stm.fi) och redaktören. 

Hyvät käytännöt I&O alueuudistus-arkisto hankeuutinen spetsprojekt
Tillbaka till toppen