Hoppa till innehåll
Media

Besparingar i läkemedelsersättningarna med nya metoder

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2016 13.30
Pressmeddelande 158/2016

Som metoder för att uppnå besparingar i läkemedelsersättningarna föreslår regeringen främjande av priskonkurrensen i prissättningen av läkemedlen, minskning av läkemedelsavfallet, främjande av rationell läkemedelsbehandling och ändringar i systemet för specialersättning för läkemedel. De föreslagna ändringarna hör samman med statsrådets plan för de offentliga finanserna, vars mål är att från och med 2017 uppnå besparingar i läkemedelsersättningarna till ett belopp av 150 miljoner euro.

Förslaget hänför sig till statens budgetproposition för år 2017 och avses bli behandlat i samband med den. Regeringen lämnade en regeringsproposition om ändringarna till riksdagen torsdagen den 6 oktober. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

För att minska läkemedelsavfallet och främja rationell läkemedelsbehandling föreslås det att expedieringsintervallen för ersättningsgilla preparat ändras. Enligt förslaget ska mängden dyra läkemedel som ersätts på en och samma gång begränsas till att motsvara en månads behov. I fråga om grundersättningsgilla läkemedel ska det enligt förslaget krävas att den föregående läkemedelssatsen är nästan helt använd innan patienten kan köpa en ny sats och få ersättning för den.

Alla andra diabetesläkemedel än insulinpreparat överförs till den lägre specialersättningsklassen, där 65 procent av kostnaderna för läkemedlen ersätts. Detta är samma ersättningsnivå som för koronarkärlssjukdom och hypertoni. Insulinbehandling som behandling med ersättande verkan kommer fortsättningsvis att för alla diabetespatienter kvarstå i den högre specialersättningsklassen. Den ändring som gäller specialersättningssystemet sätts i kraft genom en förordning av statsrådet som utfärdas senare.

Enligt förslaget ska i sjukförsäkringslagen införas en ny bestämmelse om prissättning för den första biosimilar som omfattas av ersättning. I bestämmelsen bestäms en prisnivå för biosimilaren som kan anses skälig i förhållande till det motsvarande biologiska originalpreparatet. På motsvarande sätt ska bestämmelserna om ny bedömning av partipriset för originalpreparaten ändras när ett nytt synonympreparat upptas i ersättningssystemet.

För att öka priskonkurrensen föreslås det att referensprissystemet utvidgas till att omfatta parallellimporterade och parallelldistribuerade preparat. Preparaten ska dock fortfarande omfattas av fastställande av priset. Dessutom föreslås det att det prisintervall som föreskrivs i läkemedelslagen minskas.

Det föreslås att introducering av nya och innovativa läkemedel på marknaden ska främjas genom ett nytt riskfördelningsförfarande. Genom förfarandet möjliggörs ett kontrollerat ibruktagande av dessa läkemedel. Förfarandet ska bli en del av ersättnings- och prisfastställelseförfarandet. Bestämmelserna om förfarandet ska vara i kraft en viss tid.

Läkemedelsersättningarna hör till den lagstadgade sjukförsäkringen, och systemet för läkemedelsersättning har till uppgift att trygga att personer som omfattas av Finlands sociala trygghet till skäliga kostnader får de öppenvårdsläkemedel som behövs vid behandling av sjukdom.

Ytterligare information:

Liisa Siika-Aho, direktör, tfn 0295 163 085, [email protected]
Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 195, [email protected]

Tillbaka till toppen