Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mer prövningsrätt för kommunerna i ordnandet av äldreomsorgen

Social- och hälsovårdsministeriet
20.10.2016 10.08
Pressmeddelande 172/2016

Regeringen föreslår att kommunerna ska ges bättre möjlighet än tidigare att använda sig av prövning från fall till fall vid valet av den expertis som kommunen skaffar och använder för att ordna högkvalitativa tjänster för den äldre befolkningen och för äldre personer.

I den gällande lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (den s.k. äldreomsorgslagen) finns en förteckning över fackområden inom vilka kommunen ska ha tillgång till expertis. Nu föreslås det att denna förteckning slopas. Slopandet av förteckningen tar dock inte bort den ursprungliga avsikten med paragrafen, dvs. att det i äldreomsorgslagen ska föreskrivas separat och noggrannare än i allmänna lagar om att skaffa sådan expertis till kommunens förfogande som svarar mot de behov som äldre personer har.

Samtidigt föreslås det att äldreomsorgslagens bestämmelse om ansvariga arbetstagare upphävs. I fortsättningen ska en egen kontaktperson för äldre personer utses i enlighet med socialvårdslagens bestämmelser. Det föreslås också att behörighetsvillkoren för egna kontaktpersoner enligt socialvårdslagen ändras så att de bättre svarar mot behovet i fråga om den samlade servicen både för äldre personer och för andra klientgrupper. Den egna kontaktpersonen kan vara en yrkesutbildad person inom socialvården eller, om det är motiverat med hänsyn till klientens samlade service, en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Om klienten är ett barn eller någon annan person som behöver särskilt stöd, ska den egna kontaktpersonen eller den arbetstagare som utför klientarbete tillsammans med den egna kontaktpersonen också i fortsättningen vara socialarbetare.

Syftet med ändringarna är att slopa och minska överlappande och detaljerade bestämmelser. Det minskar kommunernas administrativa börda och även kostnaderna för ordnandet av tjänsterna.

Regeringen lämnade en proposition med förslag till lagar om dessa ändringar till riksdagen torsdagen den 20 oktober. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare information

Maria Porko, jurist, tfn 0295 163 417

Tillbaka till toppen