Hoppa till innehåll
Media

Regeringen kompletterar lagändringar om överföring av utkomststödet till FPA

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2016 13.35 | Publicerad på svenska 20.10.2016 kl. 13.38
Pressmeddelande 176/2016

Regeringen föreslår preciseringar av ansöknings- och myndighetsprocesser som gäller utkomststöd när befogenheterna i fortsättningen delas upp mellan Folkpensionsanstalten och kommunen. Propositionen kompletterar lagstiftningen om överföringen till Folkpensionsanstalten. Lagstiftningen antogs sommaren 2015 och innebär att beviljandet och utbetalningen av grundläggande utkomststöd överförs till Folkpensionsanstalten från och med början av 2017. Kommunen beviljar fortfarande kompletterande och förebyggande utkomststöd. Varken grunderna för när utkomststöd kan beviljas eller strukturen på stödet förändras i och med propositionen.

I propositionen förtydligas arbetsfördelningen mellan Folkpensionsanstalten och kommunen i fråga om ansökan om utkomststöd och överföring av en ansökan från Folkpensionsanstalten till kommunen. Bestämmelserna om erhållande och utlämnande av uppgifter gäller framöver Folkpensionsanstalten på samma sätt som de enligt lagstiftningen hittills har gällt kommunen.

Kommunen kan dessutom bevilja förebyggande utkomststöd för att trygga brådskande och nödvändig hjälp i undantagsfall utan att Folkpensionsanstalten först bedömer och avgör klientens rätt till grundläggande utkomststöd. På detta sätt vill man säkerställa att klienten får hjälp i specialsituationer då Folkpensionsanstaltens kontor är stängt. Detta stärker klienternas ställning i akuta krissituationer och gör systemet mer flexibelt.

Övergångsbestämmelsen har preciserats för att gälla olika ansökningssituationer under övergångsperioden. Dessutom innehåller propositionen förslag till bestämmelser om ett elektroniskt ersättningsförfarande mellan Folkpensionsanstalten och apoteken. En annan nyhet är att det elektroniskt går att överföra uppgifter om boendet från hyresvärden till Folkpensionsanstalten.

I samma proposition ändras lagen om ändring av lagen om utkomststöd, lagen om utkomststöd, lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, lagen om främjande av integration, barnskyddslagen och lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter. I lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter stryks omnämnandet att utkomststöd beviljas av förläggningarna. I fortsättningen är Folkpensionsanstalten också den myndighet som i enlighet med barnskyddslagen har anmälningsskyldighet. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2017.

FPA ger råd och handledning, betydelsen av kommunernas sociala arbete framhävs

Klienter kan med samma ansökan ansöka om både grundläggande utkomststöd som beviljas av Folkpensionsanstalten och kompletterande eller förebyggande utkomststöd som beviljas av kommunen. Enligt propositionen är Folkpensionsanstalten dock endast på klientens begäran skyldig att överföra klientens ansökan om utkomststöd till kommunen. Därtill bör en ansökan som överförs fokusera på andra kostnader än sådana som rör grunddelen eller andra grundutgifter. I övriga fall ska klienten själv rikta ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd till kommunen. Ändringen framhäver klientens självbestämmanderätt. Den förhindrar också att onödiga ansökningar överförs från Folkpensionsanstalten till kommunen.

Syftet med överföringen till Folkpensionsanstalten är att Folkpensionsanstalten och kommunerna ska kunna arbeta flexibelt, administrativt sett effektivt och i ett nära samarbete. Folkpensionsanstaltens skyldighet att ge klienterna vägledning och information växer liksom skyldigheten att identifiera klientens behov av socialvård. Efter reformen framhävs betydelsen av kommunernas sociala arbete.

Ytterligare upplysningar

Susanna Rahkonen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 215

Utkomststöd

Utkomststödet förnyas (FPA)
 

Tillbaka till toppen