Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Villkoren för den bosättningsbaserade sociala tryggheten preciseras

Social- och hälsovårdsministeriet
24.8.2018 13.06 | Publicerad på svenska 24.8.2018 kl. 16.15
Nyhet

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds för närvarande ändringar i lagstiftningen om de bosättningsbaserade förmånerna. Det föreslås flera tydliggöranden av bestämmelser i lagstiftningen. Förslagen gäller både rätten till bosättningsbaserad social trygghet för utländska arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta och rätten att omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten för personer som flyttar utomlands från Finland. Målet med projektet är att den bosättningsbaserade sociala tryggheten ska omfatta de som bor här och deltar i att finansiera systemet.

I förslaget, som har utarbetats inom ramen för ett spetsprojekt, är det fråga om en större helhet, vars syfte är att stärka kopplingen mellan rätten till den sociala tryggheten och deltagandet i att finansiera den. I fråga om Finlands bosättningsbaserade och skattefinansierade förmåner ska rättigheterna i större grad stärkas för de som vistas i Finland och deltar i finansieringen. Därför har den sociala trygghetens varaktighet vid vistelse utomlands förkortats och grunderna för bestämning av den sociala tryggheten för personer som kommer till landet för att arbeta förtydligats. Ett viktigt mål med förslaget är att förtydliga lagstiftningen, som har blivit mycket komplicerad när det i samband med flera ändringar i den har uppstått undantagsbestämmelser för olika grupper.

Om man har flyttat utomlands från Finland har man hittills kunnat omfattas av den sociala tryggheten ganska länge jämfört med andra länder. Enligt förslaget ska tidsgränserna skärpas för de som flyttar utomlands från Finland.

Slopande av den så kallade fyramånadersregeln, vilket det varit tal om i nyhetsrapporteringen, innebär i praktiken för de som kommer till Finland för att arbeta att rätt till social trygghet på grundval av arbete alltid förutsätter att personen är i arbete och att rätten till social trygghet gäller under den tid som personen är i arbete. Enligt den gällande fyramånadersregeln konstateras ändringar i en persons arbetsstatus ofta i efterhand. Den gällande fyramånadersregeln är inte någon väntetid, utan även i nuläget kan en person ha rätt till social trygghet på grundval av arbete redan från den första arbetsdagen. De kriterier som anges i lag ska nu förtydligas, så att det bara blir ett villkor.

Förslaget gör inte att utgifterna för den sociala tryggheten ökar, utan det bedöms innebära besparingar på en halv miljon euro för staten.

Ytterligare information

Outi Antila, överdirektör, tfn 0295 163 164, [email protected]

Essi Rentola, direktör, tfn 0295 163 155, [email protected]

Läs mer: Bosättningsbaserad social trygghet

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tillbaka till toppen