FI SV

EU:s strukturfonder (programperiod 2014-2020)

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020

Stödet från Europeiska unionens strukturfonder styrs via Europeiska socialfondens (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program. I Finland genomförs under programperioden 2014-2020 programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014 ‒2020 -strukturfondsprogrammet för Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) finansierar riksomfattande projektverksamhet. SHM har två av ESF:s riksomfattande åtgärdshelheter i verksamhetslinje 3 "Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet". I verksamhetslinje 5 "Social delaktighet och kampen mot fattigdom" svarar SHM med tre åtgärdshelheter för hela den riksomfattande verksamheten.

ESF:s projektansökan (Obs. ansökningstiden har förlängts)

EU:n lippu, jonka alapuolella teksti: Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

Social- och hälsovårdsministeriet öppnar ESF-projektansökan för temat Arbete, arbetsförmåga och innovationer i verksamhetslinje 3 "Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet". Ansökningstiden är 2.2.2015 - 17.4.2015. 

I denna projektansökan efterlyses riksomfattande projekt eller projekthelheter (samprojekt) där man:

  • utvecklar innovativa, verkningsfulla verksamhetsmodeller, tjänster och ledarskapspraxis som ökar produktiviten och främjar välbefinnande och bättre ork i arbetet genom att särskilt fästa uppmärksamheten vid unga, äldre, partiellt arbetsföra och personer med funktionsnedsättning
  • förstärker samarbetet mellan arbetarskyddet och företagshälsovården samt utvecklar kontrollsystemen för arbetshälsa och arbetssäkerhet i små och medelstora företag för att främja arbetstagarnas hälsa, säkerhet och arbetsförmåga
  • effektiverar företagshälsovårdssamarbetet samt samarbetet mellan hälso- och sjukvården och rehabiliteringen och utvecklar innovativ och verkningsfull verksamhetspraxis för att förlänga arbetskarriärerna och förebygga arbetsoförmåga
  • förbättrar välbefinnande i arbetet för personer som inte har anställningsförhållande eller har atypiska anställningsförhållanden och främjar deras jämlikhet ur företagshälsovårdens och arbetssäkerhetens synvinkel

 

Finansiären föreslår att man som projektpersonal så långt det är möjligt anställer personer i olika åldrar, företrädare för olika kön samt personer som tillhör språk-, kultur- och andra minoriteter eller företrädare för målgruppen.

Urvalskriterier för projekten

Projekten bedöms och poängsätts enligt de allmänna urvalskriterier som godkänts av uppföljningskommittén för Finlands strukturfondsprogram 2014-2020 och det särskilda målet 7.1: " Att förbättra produktivitet och välbefinnande i arbetet" samt preciserande urvalskriterier som finansiären satt upp.

Preciserande urvalskriterier:
I projektet utvecklas riksomfattande verksamhetsmodeller och/eller projektets resultat kan användas till stöd för utvecklande, tillämpning och verkställighet av lagstiftningen. (25 %)

Hur man lämnar in ansökan

Ansökningar ska tillställas social- och hälsovårdsministeriet och lämnas in till myndighetsbehandling via datasystemet EURA2014 senast fredagen 17.4.2015.

När ansökan lämnas in ska man säkerställa att den riktas till social- och hälsovårdsministeriet. Eftersom ansökan om finansiering sker helt och hållet elektroniskt, behöver ansökan inte längre skrivas ut separat och skickas till den finansierande myndigheten med underskrift. Även bilagorna skickas elektroniskt via systemet EURA2014. Intyg över skatteskulder, handels-, förenings- och stiftelseregisterutdrag eller redogörelse för firmateckningsrätt behöver inte bifogas.

Ansökningar om finansiering lämnas in elektroniskt via systemet EURA2014. När man ansöker om finansiering ska man använda skatteförvaltningens Katso-autentiseringstjänst. Det är gratis att använda Katso-autentisering.

Det är en fördel att bekanta sig noga med ansökningsblanketten och instruktionerna i systemet. Då man planerar ett projekt bör man i ansökningsdokumentet på förhand undersöka vilken av strukturfondsprogrammets verksamhetslinjer och särskilda mål projektet tillhör. Det är viktigt att välja rätt verksamhetslinje eftersom ansökans övriga innehåll utformar sig enligt den. Ansökan kan ändras tills man lämnar in den för myndighetsbehandling.

I samprojekt är det endast huvudgenomföraren som använder systemet EURA2014. Det bör finnas ett avtal mellan genomförarna som befullmäktigar huvudgenomföraren att representera delgenomförarna.

Ansökningsadress: I systemet EURA2014 tillställs ansökningarna social- och hälsovårdsministeriet.

Mer information

Lars Kolttola, neuvotteleva virkamies 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163266  


Kati Herranen-Haapaniemi, Ohjelmakoordinaattori 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163273  


Irmeli Järvenpää, Ohjelmakoordinaattori 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163274  


Anne Nyström, ohjelma-avustaja 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163276  


Anneli Hagelberg, suunnittelija 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163277