FI SV

EU:s strukturfonder (programperiod 2014-2020)

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020

Europeiska unionen styr strukturfondsstöd till sina medlemsstater via Europeiska socialfondens (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program. I Finland genomförs under programperioden 2014–2020 strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.

Social- och hälsovårdsministeriet finansierar riksomfattande projektverksamhet. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för två riksomfattande åtgärdshelheter inom verksamhetslinje 3 ”Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet”. Inom verksamhetslinje 5, ”Social delaktighet och kampen mot fattigdom”, ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för hela den riksomfattande verksamheten med tre åtgärdshelheter.

Ansökningsperiod för ESF-projektfinansiering 1.12.2016–7.2.2017

EU:n lippu, jonka alapuolella teksti: Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

Social- och hälsovårdsministeriet har utlyst ESF-projektfinansiering inom ramen för verksamhetslinje 5, ”Social delaktighet och kampen mot fattigdom”. Ansökan om finansiering kan lämnas in 1.12.2016–7.2.2017.

Verksamhetslinje 5: ”Social delaktighet och kampen mot fattigdom”

Finansiering inom ramen för verksamhetslinje 5 kan sökas för projekt eller integrerade projekt (gemensamma projekt) som fokuserar på följande åtgärdshelheter: Att stödja den sociala delaktigheten bland personer som är i en svagare ställning på arbetsmarknaden, Att stödja välbefinnande och aktiv delaktighet bland unga samt Att stödja den sociala delaktigheten bland diskriminerade och utsatta befolkningsgrupper.

Finansiären förutsätter att de projekt som finansieras inom ramen för de åtgärdshelheter som ingår i verksamhetslinje 5 samarbetar med de samordningsprojekt som ingår i temat delaktighet:

Projekten ska använda Solmu-projektets Kykyviisari-enkät när målgruppsklienterna slutar och börjar i projektets åtgärder.

Mer information

Lars Kolttola, neuvotteleva virkamies 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163266  


Kati Herranen-Haapaniemi, Ohjelmakoordinaattori 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163273  


Eveliina Pöyhönen, johtaja 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Osallisuuden edistämisen ryhmä 0295163303