EU:n rakennerahastot (ohjelmakausi 2021 - 2027)

Euroopan unionin rakennerahastojen tuki ohjataan Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+), Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ohjelmien kautta. Ohjelmakaudella 2021 – 2027 Suomessa toteutetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Rahoitusta myöntävät ELY-keskukset, maakuntien liitot ja Ruokavirasto erikseen ilmoitettavina hakuaikoina. 

Ohjelman valtakunnalliset teemat ovat ministeriöjohtoisesti valmisteltuja, strategisesti tärkeitä kehittämiskokonaisuuksia, joiden toteuttaminen tapahtuu ohjelmassa määritellyn toiminnan puitteissa. Valtakunnallisen hanketoiminnan tarkoituksena on tukea strategisesti ja valtakunnallisesti merkittävää kehittämistyötä ministeriölähtöisesti koordinoiduilla ja teemoittain järjestäytyneillä hankekokonaisuuksilla. Valtakunnallisista teemoista rahoitetaan usein koko maan laajuudella toimiva koordinaatiohanke, jonka tehtävänä on tukea kyseisen teemakokonaisuuden hanketoiminnan toimeenpanoa, laatua ja tuloksellisuutta. Koordinaatiohankkeen lisäksi teemoista rahoitetaan valtakunnallisesti toimivia hankkeita. 

Ohjelmassa on kuusi toimintalinjaa, joista kolmen toteutukseen sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu seuraavasti: 

Toimintalinja 4
Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+): Tavoitteena on tukea työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, jatkuvaa oppimista ja joustavia koulutuspolkuja. 

 • Erityistavoite Uutta osaamista työelämään, valtakunnallinen teema:
  • Työelämän kehittäminen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (TEM ja STM)
 • Erityistavoite Yhdenvertaiseen osallisuuteen, valtakunnalliset teemat:
  • Vaikeasti työllistyvien tukeminen, Hämeen ELY-keskus (STM)
  • Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta, Hämeen ELY-keskus (STM ja OKM)
  • Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta, Hämeen ELY-keskus (STM)
  • Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027, Hämeen ELY-keskus (STM ja OKM)
  • Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa: työ, osaaminen ja osallisuus, Hämeen ELY-keskus (STM, OKM ja TEM)

Toimintalinja 5
Sosiaalisten innovaatioiden Suomi (ESR+): Tavoitteena on tukea lastensuojelun asiakkaana olevien sekä erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä.

 • Erityistavoite Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen, valtakunnallinen teema:
  • Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen, Hämeen ELY-keskus (STM ja alueet) 

Toimintalinja 6
Aineellista puutetta torjuva Suomi (ESR+): Tavoitteena on auttaa heikommassa asemassa olevia tarjoamalla tukea elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden hankintaan. Samanaikaisesti pyritään tarjoamaan muita palveluja, joilla avunsaajien tilannetta parannetaan. 

 • Erityistavoite Eväitä elämään. Ruokavirasto välittävänä toimielimenä rahoittaa toimintalinjassa sekä valtakunnallista että alueellista toimintaa. STM on mukana hankekoordinaatioryhmässä.

Lisätietoja

Kati Herranen-Haapaniemi, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY Puhelin:0295163273   Sähköpostiosoite:


Irmeli Järvenpää, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY Puhelin:0295163274   Sähköpostiosoite:


Anne Nyström, ohjelma-avustaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY Puhelin:0295163276   Sähköpostiosoite:


Päivi Hämäläinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY Puhelin:0295163590   Sähköpostiosoite: