FI SV EN

Hur främjas jämställdhet mellan könen i framtidens grundskola?

Social- och hälsovårdsministeriet 16.12.2015 13.19
Nyhet

Utbildningsstyrelsen har gett ut en guide för främjande av jämställdhet i den grundläggande utbildningen. Läroanstalterna ska ha utarbetat jämställdhetsplaner enligt jämställdhetslagen vid grundskolorna senast 1.1.2017. Konsultativa tjänstemannen Johanna Hautakorpi vid social- och hälsovårdsministeriet berättar bland annat varför guiden Jämställdhetsarbete är en kunskapsfråga har gjorts och hur den syns i skolans vardag.

Länk till videointervjun:

https://youtu.be/DVgC97Q_tD4

Textversion av intervjun

Varför har man gjort en guide för främjande av jämställdhet i den grundläggande utbildningen?

”Läroanstalternas jämställdhetsplanering som ingår i jämställdhetslagen utvidgades i början av året att även omfatta grundläggande utbildning. Samtidigt har de riksomfattande grunderna för den grundläggande utbildningen betonat betydelsen av jämställdhet mellan könen. Tanken bakom guiden är att tämligen praktiskt inriktat tala om för utbildningsanordnare och skolor hur jämställdhetsarbetet i praktiken kan bedrivas i skolorna.”

Vad förändras i skolorna nu när guiden har getts ut?

”Avsikten är att skolorna ska bedriva jämställdhetsarbete mer systematiskt. I praktiken innebär jämställdhetsarbetet att jämställdhetsläget i skolan utreds: Till exempel tillfrågas eleverna om deras uppfattningar om hur flickor och pojkar behandlas i skolan och om det finns utrymme för olika kön i skolan. Utifrån skolans egen utredning begrundar man vilka saker man vill göra bättre, vilka åtgärder som ska vidtas i skolan, och med vissa intervaller utvärderar man hur man har kunnat genomföra åtgärder och vad jämställdhetsläget är.”

Hur syns guiden i elevens och lärarens skolvardag?

”Jämställdhetsproblemen i det finländska samhället syns även i skolor men å andra sidan kan man lösa dem i skolorna. Valet av utbildningsområde mellan flickor och pojkar är till exempel mycket differentierat, vilket syns på arbetsmarknaden. Det förekommer sexuella trakasserier även i skolorna. Å andra sidan är det fråga om barn med flera kön, om finns det plats för dem i grundskolan. Tanken bakom jämställdhetsarbetet är att varje barn i skolan blir bemött som en unik individ och kan utnyttja all den potential som han eller hon själv besitter. Avsikten är också att skolan ska vara en trygg inlärningsmiljö med tillförlitliga vuxna som accepterar eleverna som de är.”

Intervju och video: Kimmo Vainikainen