FI SV

Pensionsreformen

Genom pensionsreformen säkerställs pensionssystemets hållbarhet även i framtiden, när allt fler finländare är pensionärer och lever allt längre.

Regeringen lämnade en regeringsproposition som gäller pensionsreformen till riksdagen torsdagen den 3 september. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Regeringen föreslår att åldern för ålderspension ska höjas gradvis. Enligt förslaget ska den nedre åldersgränsen för ålderspension höjas gradvis från nuvarande 63 år till 65 år. Ändringen gäller dem som är födda 1955 eller senare. Senare ska åldern för ålderspension bindas till den förväntade livslängden. Avsikten är att förhållandet mellan pensionstid och tid i arbete ska hållas på samma nivå som 2025. Ändringarna i fråga om pensionsåldern gäller alla branscher. Ändringarna gäller inte dem som redan är pensionärer.

Bakgrundsfakta och nyheter om pensionsreformen:

 

Statsminister Katainens och senare statsminister Stubbs regering ställde som mål för lösningen inom arbetspensionssystemet att förlänga tiden i arbetslivet och att minska hållbarhetsunderskottet. Enligt regeringen ska arbetskarriärerna förlängas i slutet genom att

  • Pensionsreformen tillförlitligt kan antas höja den genomsnittliga pensionsåldern till minst 62,4 år före 2025, så som tidigare överenskommits.
  • Pensionsreformen och förlängningen av arbetskarriärerna i slutet med minst 1,5 år minskar hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna med minst en procentenhet.

Trepartsförhandlingar om arbetspensionerna

Förhandlingarna om arbetspensionerna sker på trepartsbasis. Detta innebär att staten och arbetstagarna samt arbetsgivarna och företagarna alla bidrar till utvecklingen av pensionslagstiftningen.

Bestämmelser innehållet i det lagstadgade arbetspensionsskyddet finns i lag. Samordningen av lagstiftningen och lagberedningen sköts av social- och hälsovårdsministeriet. Arbetstagarna och arbetsgivarna finansierar systemet med arbetspensionsavgifter som de betalar in och därför kan deras representanter, alltså arbetsmarknadsparterna, förhandla om pensionsförmånerna och finansieringen av systemet. Även staten deltar i förhandlingarna.

Arbetsmarknadsparternas förhandlingsresultat är utgångspunkten för lagberedningen vid social- och hälsovårdsministeriet. Regeringen lämnar en proposition om lagändringarna till riksdagen, och lagarna träder i kraft när riksdagen har godkänt dem.

Tidtabell och material

Regeringens proposition (RP 16/2015 rd) lämnades till riksdagen den 3 september 2015. Avsikten är att reformen ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Mer information