Försök med servicesedlar

I försöken med servicesedlar har man utvecklat och observerat valfrihet, kundorientering och samordning i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna.

Försöksverksamheten inleddes på olika håll i Finland i början av 2017 och utvidgades etappvis. Försöksprojekten avslutas vid utgången av oktober 2019.

I försöken har tillämpats gällande lagstiftning (lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården). Social- och hälsovårdsministeriet har finansierat de regionala försöken och svarat för samordningen av projektet på riksnivå.

Vad har gjorts i försöken?

Med hjälp av en servicesedel har kunderna inom social- och hälsovården erbjudits större valmöjligheter i olika servicesituationer. I försöken har man även fokuserat på att göra tjänsterna mer kundorienterade och samordnade och på att utveckla verksamhetsrutinerna inom både de offentliga och de privata tjänsterna.

Försöken har till innehållet omfattat ett eller flera av följande delområden:

1) Social- och hälsocentraler

Invånarna i försöksområdet har med hjälp av en servicesedel kunnat byta från en kommunal hälsovårdscentral till en privat hälsovårdsstation. Utifrån det har man observerat hur valfriheten inverkar på tillgången och kvaliteten på mottagningstjänster på basnivå. Det har också tillhandahållits rådgivning om socialservice i anslutning till läkarmottagningarna och sjukskötar- eller hälsovårdarmottagningarna, vilket har utvecklat hälsovårdscentralerna till mer heltäckande social- och hälsocentraler. Det har gjort att samordningen av tjänsterna har stärkts.

2) Mun- och tandvård

Invånarna i försöksområdet har haft möjlighet att bli kunder hos en privat tandklinik (mun- och tandvårdsenhet). Kunderna har alltså kunnat välja att gå till en privat tandläkare i stället för att använda sig av de kommunala mun- och tandvårdstjänsterna.

3) Personlig budget

Kunder som behöver en stor mängd tjänster har kunnat ta i bruk en personlig budget. Med hjälp av budgeten har kunden haft möjlighet att välja tjänster som utförs av privata tjänsteproducenter. Typiska användare av budgeten är kunder inom äldreomsorgen och funktionshinderservicen. I verksamhetsmodellen med personlig budget har personalen noggrant satt sig in i kundens behov och situation som helhet. Det har varit väsentligt att kunden görs delaktig i processen.

Hurdana resultat har försöken gett?

Med hjälp av försöken har utretts

 • vilka konsekvenser kundens valfrihet har för tillgången och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna
 • hur kundorienteringen kan förbättras
 • hur kunden kan göras delaktig i planeringen av de egna tjänsterna
 • hurdana fördelar samordning av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster ger
 • hur olika modeller för prissättning av och ersättning för tjänsterna inverkar på de totala kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna och vilken ersättningsmodell som fungerar bäst
 • hurdan huvudmannens, det vill säga kommunens, roll är och hurdant kunnande valfriheten kräver av kommunen
 • hurdana informationssystem valfriheten förutsätter.

I försöken har observerats att

 • kunderna har varit nöjda med sina påverkningsmöjligheter
 • valfriheten har sporrat både kommunala och privata aktörer att utveckla mer kundorienterade tjänster och tjänsternas kostnadsnyttoeffekt
 • social handledning som en del av hälsovårdscentralernas tjänsteutbud har förbättrat samordningen av tjänsterna och minskat antalet onödiga läkarbesök
 • de kunder som har övergått till en privat producent upplever att tillgången till tjänster förbättrats
 • kommunernas förståelse av den egna produktionens innehåll och kostnader har förbättrats
 • en personlig budget är ett fungerande sätt att öka kundernas självbestämmanderätt.

Mer om de observationer som gjorts och de lärdomar som fåtts hittills kan läsas på finska på den sida där alla utvärderingsrapporter samlats. En sammanfattning av resultaten av försöken publiceras i slutet av 2019 efter att försöken har avslutats.

Försöksprojekt

Försöksområdena har beviljats statsunderstöd två gånger: cirka 9 miljoner euro i december 2016 och cirka 14,5 miljoner euro i december 2017. Tio regionala försök pågår för närvarande.

Södra Karelen

 • eOhjat-projektet
 • Försöket omfattar: personlig budget
 • Befolkningsunderlag: 132 000
 • Kontaktperson: Anna Behm, fornamn.efternamn(snabel-a)eksote.fi

Tavastehus

 • Försöket med valfrihet i Tavastehus
 • Försöket omfattar: social- och hälsocentraler
 • Befolkningsunderlag: 18 300
 • Kontaktperson: Hanni Joronen, fornamn.efternamn(snabel-a)hameenlinna.fi
 • Webbplats: Tavastehus 

Jyväskylä

 • Försöket med valfrihet i Jyväskylä
 • Försöket omfattar: social- och hälsocentraler
 • Befolkningsunderlag: 133 000
 • Kontaktperson: Riitta Pylvänen, fornamn.efternamn(snabel-a)jkl.fi
 • Webbplats: Jyväskylä stad

Kajanaland

 • Försöket med servicesedlar i Kajanaland – personlig budget
 • Försöket omfattar: personlig budget
 • Befolkningsunderlag: 75 000
 • Kontaktperson: Pirjo Kyyrönen, fornamn.efternamn(snabel-a)kainuu.fi
 • Webbplats: Samkommunen för Kajanalands social- och hälsovård

Mellersta Nyland

 • Regionalt försök med valfrihet i Nyland
 • Försöket omfattar: social- och hälsocentraler, personlig budget, mun- och tandvård
 • Befolkningsunderlag: 150 000–313 000
 • Kontaktperson: Frank Ryhänen, fornamn.efternamn(snabel-a)kuudensote.fi
 • Webbplats: Samkommunen för Mellersta Nylands social- och hälsovård 

Päijänne-Tavastland

Norra Karelen

Tammerfors

 • Försöket med valfrihet i Tammerfors
 • Försöket omfattar: social- och hälsocentraler, personlig budget, mun- och tandvård
 • Befolkningsunderlag: 23 000–270 000
 • Kontaktperson: Eeva Mäkinen, fornamn.efternamn(snabel-a)tampere.fi
 • Webbplats: Tammerfors stad

Vasa

 • Försöket med personlig budget i Österbotten
 • Försöket omfattar: personlig budget
 • Befolkningsunderlag: 24 400
 • Kontaktperson: Pirjo Wadén, fornamn.efternamn(snabel-a)vaasa.fi
 • Webbplats: Vasa stad

Övre Savolax

 • Försöket med valfrihet (Ihminen edellä)
 • Försöket omfattar: social- och hälsocentraler och personlig budget
 • Befolkningsunderlag: 80 000
 • Kontaktperson: Pia Aikio, fornamn.efternamn(snabel-a)ylasavonsote.fi
 • Webbplats: Samkommunen för social- och hälsovård i Övre Savolax
Se mer...

Mer information

Vuokko Lehtimäki, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163256