Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Försök med servicesedlar inleds

Social- och hälsovårdsministeriet
17.10.2016 14.03 | Publicerad på svenska 19.10.2016 kl. 16.03
Pressmeddelande 170

Mottagare av statsunderstöd inom ramen för projektansökan som gäller försök med servicesedlar har valts ut. Valen gjordes på basis av behandlingen av ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd.

Fem projekt genomförs med hjälp av finansieringen åren 2017–2018. I projekten görs försök med att använda servicesedel vid valet av producenter av mer omfattande servicehelheter än en enskild tjänst. Några lagändringar görs inte inför försöken, utan de genomförs utifrån gällande lagstiftning. Lagen om servicesedlar (569/2009) är en central lag som tillämpas.

Försöket med servicesedlar ingår i spetsprojektet Kundorienterad service.

Kommuner som fick statsunderstöd

Försöket kommer att genomföras i följande kommuner vars projektplaner som helhet bäst uppfyllde de uppsatta målen för innehållet och tidtabellen för försöket med servicesedlar: Ett konsortium som administreras av Hyvinge stad (Hyvinge, Träskända stad, Mäntsälä kommun, Nurmijärvi kommun, Borgnäs kommun, Tusby kommun), kommunernas försök med servicesedlar i Mellersta Nyland 2016 - 2018, Tavastehus stad, Valfrihet inom social- och hälsotjänsterna i Tavastehus, Jyväskylä stad, projektet Försök med valfrihet (som genomförs mer begränsat än vad som föreslagits), Tammerfors stad, Försöket med valfrihet, samkommunen för social- och hälsovården i Övre Savolax, Försöket med valfrihet (Ihminen edellä) i Övre Savolax. De officiella besluten om statsunderstöd fattas under oktober.

Det är nödvändigt att precisera planerna för alla projekt som beviljas finansiering innan dessa inleds. Som mål för försöket har man satt upp omfattande tillgång till erfarenheter och uppgifter om klienters, serviceanordnares och serviceproducenters beteende, funktionaliteten hos valmöjligheter, modeller för ersättning, informationssystem och marknaden samt genomförande av klienters deltagande och integration av social- och hälsovården.

Det bästa sättet att få tillgång till uppgifter är att försöksprojekten ges innehåll och insatsområden som delvis avviker från varandra. Eftersom uppföljning och bedömning av försöken är en central uppgift i projektet, ska alla som får finansiering förbinda sig till detta.

Projektens insatsområden

Insatsområdena för de projekt som ska finansieras är: 

  • Ett konsortium som administreras av Hyvinge stad: användning av bonusar och sanktioner i modellen för ersättning till producenter samt användning av en personlig budget inom fortsatta tjänster, 2 miljoner euro.
  • Tavastehus stad: användning av kapitationsersättning med betoning på åldersgrupper som ingår i ersättningsmodellen för producenter samt koppling av elektroniska egenvårdstjänster i anslutning till tjänster som omfattas av valfrihet, 2 miljoner euro.
  • Jyväskylä stad: företags- och organisationssamarbete där parterna sinsemellan utvecklar bl.a. en serviceprodukt som omfattas av valfrihet, småföretagens nätverksbildning stöds samt organisationers roll som främjare av välfärd fördjupas, 0,8 miljoner euro.
  • Tammerfors stad: användning av prestationsbaserade ersättningar i modellen för ersättning till producenterna och användning av servicesedel inom fortsatta tjänster, 1,5 miljoner euro.
  • Samkommunen för social- och hälsovården i Övre Savolax: Försök med tjänster som är mer begränsade i glesbygden, 1,5 miljoner euro.

Finansiering sparas även för att beviljas separat för förändringar som behövs under försöket eller för att genomföra utvidgningar. 

De som inte fick finansiering

Följande sökande beviljas inte finansiering: samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax, Helsingfors stad, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, samkommunen för Kajanalands social- och hälsovård, Björneborgs stad, Seinäjoki stad, Vanda stad.

Den huvudsakliga grunden är att planerna för de föreslagna projekten bör ändras till den grad att det saknas realistiska möjligheter att inleda och genomföra försöket inom önskad tidsplan.

Precisering av projektplanerna inleds snarast

Preciseringen av projektplanerna och åtgärder för inledande av projekten inleds med snabb tidtabell mellan företrädarna för social- och hälsovårdsministeriet och projekten. Vissa av uppgifterna är gemensamma för alla projekt, andra projektspecifika och en del nationella. Den centrala uppgiften för inledandet av försöken är registrering av serviceproducenter och genomförande av uppgifter med anknytning till valet av klienter. 
En gemensam verksamhetsmodell och en nödvändig projektorganisation skapas för försöksprojekten. I verksamhetsmodellen ingår möjligheter och sätt att delta som erbjuds intressenterna i försöket. Man kommer att informera närmare om detta efter att parterna i projektet sinsemellan har kommit överens om verksamhetsmodellen. 

Ytterligare information

Minna Saario, projektchef, tfn 02951 63146
Annakaisa Iivari, direktör, tfn 02951 63371
Tiina Ahtiainen, överinspektör, tfn 02951 63676

Palvelusetelikokeilu (stm.fi) (på finska)

På vilka grunder valdes projekten ut till försöken? (YouTube) (på finska)

Tillbaka till toppen