Hoppa till innehåll
Media

Fem nya projekt med i försöket med servicesedlar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2018 12.18 | Publicerad på svenska 5.4.2018 kl. 10.15
Pressmeddelande

Fem nya försöksområden har kommit med i försöket med servicesedlar. Fyra av försöken omfattar nästan hela landskap (Kajanaland, Siun sote, Eksote, Päijänne-Tavastland), medan försöket i Österbotten omfattar Vasa och stadens grannkommuner.

Försöken synliggör hur valfriheten och servicesedeln i praktiken fungerar som en del av social- och hälsovårdsreformen och hur lika tillgång till vård och tjänster kan möjliggöras. Valfriheten gör att kommuninvånaren själv kan välja en tjänsteproducent från den privata, offentliga eller tredje sektorn.

I försöken samlar man in olika områdens och tjänsteproducenters erfarenheter av och synpunkter på hur väl servicesedeln och samordningen av tjänsterna fungerar. Dessutom ger försöken information om tillgången till och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänster.

”De nya försöken gjorde att hela landskap kom med i försöken, vilket gör att även de regionala målen för och förväntningarna på valfriheten blir testade. Ett centralt syfte med försöken med servicesedlar är att för den fortsatta beredningen av valfriheten ta fram information om hur verksamhetsmodellen fungerar, om kundbeteendet, om utvecklingen av servicenätverket och om hur IKT-systemen fungerar”, säger projektchefen Vuokko Lehtimäki.  

Ett mål är att få erfarenheter av hur olika modeller för prissättning av och ersättning för tjänsterna inverkar på de totala kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna. Målet är att finna en modell som är totalekonomiskt ändamålsenlig, som möjliggör jämlik tillgång till vård och tjänster och som sporrar kunderna och tjänsteproducenterna till att utveckla tjänsteproduktionen. I projekten inom ramen för försöket med servicesedlar tillämpas för närvarande den gällande lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009).

”Utvidgningen av försöken med servicesedlar gav ett större befolkningsunderlag för de försök som tidigare inletts och medförde ett mångsidigare innehåll i försöken. De nya försöken stärker särskilt den del som gäller personlig budget och som det tidigare genomfördes ett försök med endast i mellersta Nyland. Vi fick också ett till försök inom mun- och tandvård i Tammerforsnejden i Birkaland”, konstaterar Lehtimäki.

Prioriteringar inom projekten och regional omfattning

Inom Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt genomförs ett försök med personlig budget för kunder som behöver mycket tjänster i enlighet med äldreomsorgslagen och handikappservicelagen. Målet är att för regionen utveckla en egen verksamhetsmodell och en handbok för olika aktörer inom sektorn, såsom Eksote, privata tjänsteproducenter, tredje sektorn och den nationella nivån. Dessutom skapas en IT-lösning som stöder upprättandet av kundplaner och användningen av kunduppgifter för beviljande och användning av personliga budgetar.  

I Norra Karelen genomförs ett försök för att ta reda på om man genom användning av personliga budgetar kan ge personer med svår funktionsnedsättning och personer med utvecklingsstörning större möjligheter att utforma sitt eget liv. I försöket utarbetar man också en modell för en tjänste- och rådgivningsenhet där det utöver yrkesmänniskor även arbetar erfarenhetsexperter.

I det försök som genomförs i tvåspråkiga Österbotten ligger fokus på att testa användning av personliga budgetar i tjänster för äldre. Målet är att utveckla ett verktyg som identifierar sådana kunder som har störst nytta av att använda en personlig budget. De kunder som deltar i försöket får stöd av en servicehandledare, som hjälper kunden att göra de val som kunden behöver. Som tjänsteproducenter i försöket söker man små och medelstora företag samt aktörer från tredje sektorn. Målet är att utarbeta en verksamhetsmodell som kan användas även med ett större kundunderlag.  

I Päijänne-Tavastland kan en del av invånarna i Lahtis stad välja en servicesedel när de besöker en läkar- eller sjukskötarmottagning inom hälso- och sjukvården. Genom försöken vill man i fråga om tjänsterna få fram preliminära uppgifter om bland annat användning, kostnader, tillgång, kontinuitet och verkningsfullhet. Dessutom försöker man ta fram uppgifter om beteendet hos kunderna och producenterna av social- och hälsovårdstjänsterna. Tjänsteproducenterna får en särskilt överenskommen, åldersgruppsbaserad fast ersättning för de personer som registrerat sig som kunder hos dem. Utöver läkar- och sjukskötarmottagningen svarar tjänsteproducenten för kostnaderna för laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar på basnivå som hänför sig till mottagningsbesöken.

I Kajanaland genomförs ett försök med personliga budgetar inom socialtjänsterna. I försöket deltar en grupp om sammanlagt 50 klienter bestående av äldre personer, personer med funktionsnedsättning och personer med utvecklingsstörning, och deras erfarenheter jämförs med en kontrollgrupp bestående av 50 personer. I försöket blir landskapets roll som anordnare av tjänsterna tydligare. Dessutom skapas en enhetlig verksamhetsmodell för användning av personliga budgetar för olika klientgrupper med beaktande av deras särskilda behov. Med försöket söker man svar på bland annat om tjänsteutbudet i området kommer att öka och om tjänsterna inom socialvården i Kajanaland bildar ändamålsenliga helheter.

Ytterligare information

Vuokko Lehtimäki, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 256, vuokko.lehtimaki(at)stm.fi
Södra Karelen: Anna Behm, projektchef, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt, tfn 040 651 1833, anna.behm(at)eksote.fi
Norra Karelen: Leena Suhonen, projektchef, Siun sote, tfn 013 330 4295, leena.suhonen(at)siunsote.fi
Österbotten: Pirjo Wadén, projektchef, Vasa stad, tfn 040 481 3243, pirjo.waden(at)vaasa.fi
Päijänne-Tavastland: Risto Raivio, projektchef, samkommunen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, tfn 044 440 6343, risto.raivio(at)phhyky.fi
Kajanaland: Pirjo Kyyrönen, projektchef, samkommunen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, tfn 044 797 4050, pirjo.kyyronen(at)kainuu.fi

Försöket med servicesedlar är en del av regeringens spetsprojekt Kundorienterad service. För närvarande pågår regionala försök för att studera kundbeteendet när kunderna ska välja producent av social- och hälsovårdstjänster. I försöken granskas dessutom valfrihetens inverkan på tillgången till och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna. I projekten inom ramen för försöket med servicesedlar tillämpas för närvarande den gällande lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009). De regionala försöken inom försöket med servicesedlar kallas även försök med valfrihet. Läs mer (alueuudistus.fi)

Pilotförsök med valfrihet ska genomföras fr.o.m. den 1 juli 2018 i enlighet med den valfrihetsmodell som regeringen föreslagit. Huruvida pilotförsöken genomförs fastslås i juni 2018 när riksdagen fattar beslut om den lagstiftning som gäller social- och hälsovårdsreformen. Det har kommit in 18 ansökningar om att delta i pilotförsöken, en från varje landskaps område. Genom pilotförsöken med valfrihet testas i omfattande utsträckning den nya valfrihetsmodellen och de viktigaste elementen i den: social- och hälsocentralerna, mun- och tandvården, kundsedlarna och de personliga budgetarna. Läs mer (alueuudistus.fi)

Tillbaka till toppen