Hoppa till innehåll
Media

Försöken med servicesedlar har avslutats – en sammanfattning av resultaten har publicerats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2019 10.51
Pressmeddelande

Under 2017–2019 genomfördes regionala försök med servicesedlar, där man testade att ge kunderna större valmöjligheter inom social- och hälsovårdstjänsterna. Nu har slutrapporter om uppföljningen och utvärderingen sammanställts utifrån erfarenheterna från försöken.

Tio områden runt om i Finland deltog i försöken med servicesedlar. I försöken utvecklade de offentliga och privata aktörerna sina verksamhetsrutiner och samordnade sina tjänster på ett kundorienterat sätt.

Försöken gav mer information om vad som anses viktigt i social- och hälsovårdstjänsterna. Kunderna var i regel nöjda med de bredare valmöjligheterna. Vid uppföljningen av den förlängning av försöken som genomfördes 2019 kunde man inte se några särskilda förändringar jämfört med tidigare utvärderingar.

Värdefull information för framtida utvecklingsarbete

Försöken med servicesedlar gav nyttig erfarenhet med tanke på utvecklandet av social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå, inklusive mun- och tandvården. Till exempel i en del av försöksprojekten tillhandahölls social handledning i anslutning till hälsostationen, vilket förbättrade kundresan och minskade antalet onödiga läkarbesök.

Tjänsterna på basnivå utvecklas under denna regeringsperiod i programmet Framtidens social- och hälsocentral, som är ett led i reformen av social- och hälsovården. Syftet med programmet är att i Finland bygga upp heltäckande social- och hälsocentraler, så att människorna inte behöver kontakta mer än ett ställe för att få den hjälp de behöver.

”Försöket med servicesedlar gav värdefull information för arbetet med att reformera verksamhetssätten inom hälso- och sjukvården och utveckla människocentrerade helheter av tjänster”, understryker familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Mål för programmet Framtidens social- och hälsocentral är bland annat att tjänsterna ska vara samordnade med varandra och att tjänsternas kvalitet och verkningsfullhet ska säkerställas. ”Målet är att säkerställa att tjänsterna svarar mot människornas behov och att problem kan åtgärdas i tid”, fortsätter ministern.

Erfarenhet också för anordnare och producenter

Tjänsteanordnarna, dvs. kommunerna och samkommunerna, upplevde att de har haft nytta av försöken med servicesedlar. Viktiga lärdomar var att skapa en modell för anordnarens roll och tydliggöra tjänstepaketen. Utarbetandet av tjänstebeskrivningar ökade förståelsen av den egna tjänsteproduktionens innehåll och kostnader.

Försöken var också intressanta för tjänsteproducenterna, och oberoende av områdets storlek eller läge fanns det producenter som ville delta i försöken. Enligt slutrapporterna såg social- och hälsovårdspersonalen försöket som en lärandeprocess där kanaler för kunddelaktighet utvecklades.

Förebyggande centralt inom mun- och tandvården

Betydelsen av förebyggande verksamhetsmodeller stärktes i alla försök. De försök som gällde mun- och tandvården visade att förebyggande och tidig behandling av mun- och tandsjukdomar förutsätter att man satsar i rätt tid.

När tjänsterna utvecklas är det väsentligt att skapa modeller för identifiering, uppföljning och minskning av riskfaktorerna för mun- och tandsjukdomar, såsom bristfällig egenvård samt riskkonsumtion av tobaksprodukter och alkohol.

Tjänster också enligt en personlig budget

Försöken med servicesedlar omfattade också försök med personlig budget, där kunder som behöver många tjänster i enlighet med sin serviceplan kunde välja de tjänster de behöver av privata tjänsteproducenter med hjälp av en personlig budget.

En separat rapport om hur den personliga budgeten fungerade publicerades i juni 2019. Enligt rapporten var kunderna allmänt sett mycket nöjda med den personliga budgeten medan försöken pågick, och under försöket hade personalen möjlighet att oftare än tidigare träffa kunderna och på så sätt satsa på att noggrant utreda kundens servicebehov.

Bilagor

Ytterligare information

Laura Lindeberg, minister Kiurus specialmedarbetare, tfn 040 826 8292, [email protected]

Vuokko Lehtimäki, projektchef, tfn 0295 163 256, [email protected]

Merja Auero, medicinalråd, tfn 0295 163 304, [email protected], (på semester t.o.m. 27.11)

Tillbaka till toppen