Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Försök med servicesedlar ger lärdomar inför framtiden – valfriheten utmanar tjänsteproducenterna att utveckla sin verksamhet

Social- och hälsovårdsministeriet
26.10.2018 9.00
Pressmeddelande 157/2018

Valfriheten inom social- och hälsovårdstjänsterna har testats genom försök med servicesedlar som pågått på olika håll i Finland sedan våren 2017. I en färsk rapport presenteras resultaten av de försök som gäller social- och hälsocentraler.

Syftet med försöken är att ta fram information om hur valfrihet fungerar inom social- och hälsovårdstjänster på basnivå. Försöken genomförs i enlighet med den gällande lagstiftningen om servicesedlar.

Framskridandet av försöken följs upp regelbundet. Resultaten i den färskaste interimsrapporten gäller försök med social- och hälsocentraler inom sex olika försöksområden. Försöken i Tavastehus, Jyväskylä, Nyland, Tammerfors och Övre Savolax inleddes under 2017 och försöket i Päijänne-Tavastland under 2018.

Tillgången till läkartider den viktigaste orsaken till byte av tjänsteproducent

I försöken har den viktigaste orsaken till byte av tjänsteproducent varit tillgången till läkartider. Den största orsaken till att bli kvar som kund hos en offentlig hälsostation har å sin sida varit stationens läge. Det totala antalet personer som bytt tjänsteproducent har ökat i alla försöksområden, men antalet byten har minskat jämfört med under de första månaderna av försöken.

Personer i yrkesverksam ålder är mest benägna att byta tjänsteproducent, och kvinnor byter tjänsteproducent i större grad än män. Största delen av de som har bytt tjänsteproducent utgörs av företagare och personer som har en anställning. De kunder som har bytt har varit nöjda med sin tjänsteproducent.

Försöket inverkar på företagens rekryteringar

I synnerhet stora företag har under försöket anställt läkare som har arbetserfarenhet från den offentliga sektorn. De känner till kundernas särdrag samt rutiner inom den offentliga vården, såsom pararbete mellan läkare och skötare.

I försöken var merparten av mottagningsbesöken på privata hälsostationer besök hos läkare, medan besöken på offentliga hälsostationer i större grad var besök hos skötare. I en del av försöken ingår även social handledning, och då har man strävat efter att förtydliga dess roll vid social- och hälsocentralerna.

Tjänsteproducentens verksamhet är lönsammare, om en person blir kvar länge som kund hos tjänsteproducenten

I takt med att försöken framskridit har det observerats att kunder som har bytt till en privat tjänsteproducent till en början har besökt mottagningen många gånger. Antalet besök blir dock färre ju längre kunden är kund hos tjänsteproducenten. Ersättningsmodellen blir således lönsammare för tjänsteproducenten ju längre tiden går.

De privata tjänsteproducenterna bedömer att den företagsekonomiska lönsamheten av försöken hittills varit svag. Producenterna skulle ha önskat långvarigare försök med ett större befolkningsunderlag. Då skulle försöken ha varit lönsammare, och man skulle ha hunnit utveckla verksamheten.

Å andra sidan har lönsamhet under försökstiden inte varit målet för åtminstone de större producenterna, utan de har valt att delta i försöket för att de vill vara med i den nationella utvecklingen och förbereda sig inför framtiden. Ett gott och öppet samarbete mellan tjänsteanordnare och tjänsteproducenter har varit positiv för försöksverksamheten.

Försöken fortsätter under 2019

Försöken med servicesedlar har garanterats fortsatt finansiering till utgången av oktober 2019. Om ett pilotförsök med valfrihet inleds i försöksområdet, kan försöket med servicesedlar införlivas i pilotförsöket med valfrihet.

Försöken med servicesedlar ger värdefull information för det fortsatta utvecklandet av valfriheten. Tjänsteutbudet och modellerna för ersättningar till tjänsteproducenterna varierar för att man ska få information om olika sätt att genomföra valfriheten.

Bilagor och länkar:

Ytterligare information:

Vuokko Lehtimäki, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 256, [email protected]

Försöket med servicesedlar är en del av regeringens spetsprojekt Kundorienterad service. Det pågår regionala försök för att ta reda på hur kunderna agerar när de själva får välja om de ska använda sig av social- och hälsovårdstjänster som produceras av den offentliga, den privata eller den tredje sektorn. I försöken granskas dessutom valfrihetens inverkan på tillgången till och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna. De regionala försöken inom försöket med servicesedlar kallas även valfrihetsförsök. I projekten inom ramen för försöket med servicesedlar tillämpas den gällande lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009).

Tillbaka till toppen