Finansieringen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården fortsätter till och med utgången av 2019

Social- och hälsovårdsministeriet 19.9.2017 11.45
Pressmeddelande 123/2017

Tilläggsfinansieringen av utbildningen fortsätter till och med utgången av 2019. Lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering ändras så att giltigheten av de bestämmelser om finansieringen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården som nu gäller temporärt förlängs att gälla åren 2018–2019 i enlighet med tidsplanen för ordnandet av social- och hälsovården och landskapsreformen.

Regeringen lämnade en regeringsproposition till riksdagen om utbildningen av specialister inom företagshälsovården den 19 september 2017. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2018.

Systemet för specialistläkarutbildningen och finansieringen av den reformeras för närvarande. I samband med reformen utreds hur man kan förenhetliga finansieringen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården och av övrig specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning.
Syftet med lagen är att trygga kvaliteten på och omfattningen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården. Därför ska ersättning av statsmedel betalas för de kostnader som utbildningen av läkare som specialiserar sig inom företagshälsovården medför för Arbetshälsoinstitutet.

Enligt förslaget ska Arbetshälsoinstitutet svara för att betala ut ersättning för utbildningen av specialister inom företagshälsovården till de universitet och sådana av ett universitet godkända privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler som utbildar specialisterna. Dessutom ska Arbetshälsoinstitutet med hjälp av ersättningen finansiera den utbildning av specialister inom företagshälsovården som ges vid institutet.

Lagen säkerställer att antalet examina för specialister inom företagshälsovården blir kvar på nuvarande nivå, ca 50 per år.

Propositionen ökar inte de nuvarande kostnaderna. Anslaget ingår i budgetpropositionen för 2018.

Ytterligare information:

Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 0295 163 329