Utredning om läkarhelikopterverksamheten inleds

Social- och hälsovårdsministeriet 26.9.2019 16.05 | Publicerad på svenska 27.9.2019 kl. 13.51
Pressmeddelande 99/2019

Social - och hälsovårdsministeriet låter göra en utredning om läkarhelikopterverksamheten inom den prehospitala akutsjukvården. Utredningen görs av sakkunnig Jyri Lilja, och den ska vara klar senast den 16 december 2019.

Sedan 2012 har  FinnHEMS Oy, en sammanslutning bildad av de sjukvårdsdistrikt där det finns ett universitetssjukhus, ansvarat för läkarhelikopterverksamhetens stödtjänster, som har finansierats av staten. Den egentliga flygdriften har konkurrensutsatts och sköts av två företag fram till utgången av 2021.

De sjukvårdsdistrikt där det finns ett universitetssjukhus svarar för den prehospitala akutsjukvårdens personal, utrustning och läkemedel och kostnaderna för dessa.

Utredaren har till uppgift att bedöma om uppgiftsfördelningen mellan sjukvårdsdistrikten, FinnHEMS Oy och andra aktörer bör bibehållas oförändrad eller ändras.

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott tillstyrkte den 10 september 2019 ett arrangemang där staten köper aktierna i FinnHEMS Oy och bolaget förbereder sig på att sköta flygdriften som egen produktion vid åtta helikopterbaser från ingången av 2022.

I regeringsprogrammet har satts som mål att läkarhelikopterverksamheten ska tryggas i hela landet på ett kostnadseffektivt sätt. Utredaren gör en samlad bedömning av läkarhelikopterverksamhetens och den prehospitala akutsjukvårdens uppgifter i syfte att det målet ska uppnås.

Målet är att så många som möjligt av de patienter som behöver den mest brådskande prehospitala akutsjukvården så snabbt som möjligt ska få så effektiv vård som möjligt med de resurser som finns tillgängliga.

Ytterligare information

Kirsi Varhila, avdelningschef, tfn 0295 163 338 (skicka ett sms där du ber henne ringa upp dig)