Barnets bästa bör tryggas i registrerat parförhållande

Social- och hälsovårdsministeriet 2.9.2003 7.00
Pressmeddelande 223/2003

Kommittén som utrett vissa särfrågor beträffade registrerade partnerskap anser, att situationen för barn, vilkas föräldrar lever i ett registrerat partnerskap bör förbättras. Ordförande i kommittén var socialrådet Martti Lähteinen från social- och hälsovårdsministeriet och viceordförande lagstiftningsrådet Markku Helin från justitieministeriet.

Kommitténs mest väsentliga förslag gäller möjlighet till adoption inom familjen i ett registrerat partnerskap. Kommittén föreslår att den ena partnern i ett registrerat partnerskap skall ha möjlighet att adoptera den andra partnerns barn, men med sådan rättsverkan att barnet anses vara det registrerade parets gemensamma barn. Detta skulle lösa de flesta problem som för tillfället uppstår för barn till föräldrar som lever i ett registrerat parförhållande.

Dessutom föreslår kommittén att ett registrerat par skall ha möjlighet att tillsammans adoptera ett barn, om barnet hör till det registrerade parets närmaste krets och om omständigheterna kring barnet måste omordnas, t.ex. efter föräldrarnas död.

För närvarande skulle ändringen gälla bara några tiotals barn, men för det enskilda barnet skulleändringen vara av stor betydelse.

Umgängesrätt

Kommittén föreslår att umgängesrätten mellan ett barn och förälderns registrerade partner fastslås genom domstolsbeslut. Genom beslut om umgängesrätt kunde även andra personrelationer, som är särskilt viktiga för barnet tryggas. I alla situationer bör barnets bästa vara en förutsättning för umgängesrätt.

Föräldraledighet

Kommittén anser att föräldraledigheten och de sjukförsäkringsförmåner som enligt lag utbetalas under föräldraledigheten skall gälla föräldrar i ett registrerat parförhållande, likställt med föräldrar som lever i äktenskap eller som är samboende. Kommittén föreslår att social- och hälsovårdsministeriet och arbetsministeriet tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna bereder ändringar av sjukförsäkringslagen och arbetsavtalslagen.

Bakgrund

Kommitténs uppgift var att utreda sociala och juridiska frågor, som hänför sig till barnets ställning i en familj där föräldrarna lever i ett registrerat parförhållande och att vid behov föreslå lagändringar. En särfråga var att utreda behovet av lagstiftning beträffande möjligheten att adoptera ett barn inom familjen i ett registrerat parförhållande. Kommittén utredde först barnets nuvarande juridiska ställning i familjer där föräldrarna registrerat sitt parförhållande och samlade undersökningsuppgifter om dess familjer. Dessutom utredde kommittén sambandet mellan de mänskliga rättigheterna, grundrättigheterna och barnens ställning i dessa partnerskapsfamiljer, samt kartlade den juridiska situationen i flera andra europeiska länder. I betänkandet dryftas föräldraskapets förändrade karaktär i praktiken och juridiskt sett.