Hoppa till innehåll
Media

Skyldighet att bolagisera företagshälsovården skjuts upp till ingången av 2019

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2016 13.30 | Publicerad på svenska 20.10.2016 kl. 13.54
Pressmeddelande 175/2016

Regeringen föreslår för riksdagen att giltighetstiden för den övergångsbestämmelse i kommunallagen som gäller skyldigheten att bolagisera företagshälsovården ska förlängas med två år till ingången av 2019. Bolagiseringsskyldigheten gäller produktionen av sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster inom företagshälsovården. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Förlängningen av övergångsperioden för bolagiseringen av företagshälsovården med två år till ingången av 2019 hänger samman med social- och hälsovårdsreformen. En förlängning av övergångsperioden med två år möjliggör att den nuvarande situationen kan fortsätta fram till dess att omstruktureringen av social- och hälsovårdssystemet träder i kraft. Då behöver kommunerna således inte bolagisera företagshälsovårdens sjukvårdstjänster under de två sista åren före reformen.

Regeringen föreslår dessutom att kommunerna och samkommunerna i bokföringen särredovisar företagshälsovårdstjänsterna från kommunens övriga hälso- och sjukvårdstjänster fram till ingången av 2019. Därigenom tillgodoses konkurrensneutraliteten under övergångsperioden.

Regeringen föreslår att giltighetstiden för den övergångsbestämmelse som gäller personalens pensionsskydd förlängs så att den på motsvarande sätt tillämpas även på överföringar av uppgifter som genomförs under den föreslagna övergångsperioden.  En förutsättning är att personen har varit anställd hos kommunen eller samkommunen före 1993 och att anställningen pågår utan avbrott fram till att personen går i pension.

I regeringens proposition föreslås också att den befrielse från överlåtelseskatt som hänför sig till bolagiseringsskyldigheten även ska gälla överlåtelser som utförts under övergångsperioden. Enligt förslaget ska en kommun befrias från överlåtelseskatt, om den senast före utgången av 2018 överlåter en fastighet den äger till ett aktiebolag som en kommun äger, när fastigheten före lagens ikraftträdande huvudsakligen har använts för företagshälsovård och även efter överlåtelsen kommer att användas för företagshälsovård. Skattefriheten föreslås på motsvarande sätt gälla värdepapper som hör till den bolagiserade verksamhetens anläggningstillgångar.

Ytterligare information

Kristiina Mukala, medicinalråd, tfn tfn 0295 163 325
Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn tfn 0295 163 329

Företagshälsovård
 

Tillbaka till toppen