Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet gav en redogörelse om handikappolitiken

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.5.2006 10.40
Pressmeddelande -

Det handikappolitiska ansvaret hör till samtliga förvaltningsområden. Statsförvaltningen är föregångare och vägvisare för de lokala myndigheterna och den privata sektorn eftersom staten bär det huvudsakliga ansvaret för att medborgare med funktionshinder garanteras jämlikhet. Regeringen beslutade torsdagen den 11 maj att överlämna redogörelsen om handikappolitiken till riksdagen. Redogörelsen är den första som gjorts om handikappolitiken i Finland. Riksdagen behandlar redogörelsen den 16 maj. Regeringen tar i redogörelsen upp målen för handikappolitiken och ger förslag till hur den kunde utvecklas och reformeras. Redogörelsen har utarbetats i samarbete med bland annat de övriga ministerierna, Stakes och riksomfattande handikapprådet och den grundar sig på fem separata utredningar. Den finländska handikappolitiken bygger på följande centrala principer - Personer med funktionshinder har rätt till likabehandling- Personer med funktionshinder har rätt till delaktighet- Personer med funktionshinder har rätt till nödvändiga tjänster och stödåtgärder Åtgärder för att utveckla handikappolitiken Arbete ger den bästa sociala tryggheten Arbete är den effektivaste metoden att få till stånd hållbara förändringar i funktionshindrade personers liv och i integreringen i samhället. Arbete bör vara den primära inkomstkällan också för personer med funktionshinder. Arbete ger även den bästa sociala tryggheten och minskar utslagning. Arbetsförvaltningen uppmuntrar arbetsgivare att anställa arbetssökande med funktionshinder med hjälp av bland annat lönesubventioner. Samtidigt utvecklar arbetsförvaltningen mellanliggande arbetsmarknader för de arbetssökande som är svårast att sysselsätta. Regeringen främjar tillsammans med arbetsmarknadsparterna funktionshindrades delaktighet i arbetslivet genom att undanröja hinder för sysselsättningen. Skälig utkomst för alla Det är särskilt viktigt att trygga en oundgänglig utkomst för personer som har ett funktionshinder som förhindrar dem att delta i arbetslivet. Dessa personer kommer under hela sitt liv att ha en utkomst som motsvarar en minimipension och för att trygga deras självständighet behövs omfattande serviceinsatser. De tjänster som behövs för att trygga funktionsförmågan skall tillhandahållas så att personen inte på grund av serviceavgifterna förlorar sin ekonomiska rörlighet. För de tjänster som direkt orsakas av funktionshindret skall inga klientavgifter tas ut. I syfte att främja deltagande i arbete kommer den sociala tryggheten och förvärvsinkomsterna också framöver att sammanjämkas så att de stödjer arbete. Alla har rätt till utbildning och kultur Genom utbildning kan man i hög grad påverka möjligheterna för personer med funktionshinder att få arbete och förhindra utslagning. Regeringen främjar integreringen av funktionshindrade i undervisningen på alla nivåer. Alla funktionshindrade i hela landet skall garanteras en fortsatt studieplats efter grundskolan. För att möjliggöra studier för personer med funktionshinder skall dessa erbjudas sådana tjänster och stödinsatser som behövs i studierna. Ökad tillgänglighet vid universiteten stöds genom resultatstyrning. Regeringen stödjer åtgärder som ökar den kulturella tillgängligheten bland annat med åtgärdsprogrammen Kultur för alla och Lika tillgång till konst och kultur. Också inom idrottskulturen tas hänsyn till funktionshindrades rättigheter. Alltid då motion ordnas skall även personer med funktionshinder ges jämlika möjligheter att delta. Stöd för självstädigt boende Målet är att personer med funktionshinder skall kunna leva och bo bland den övriga befolkningen. För att skapa bostäder utan hinder beviljar Statens bostadsfond understöd och bidrag för renoveringar, ombyggnader och investeringar. Informationstekniska lösningar ökar delaktigheten Informationsteknologin har medfört nya möjligheter till arbete, studier, samhällsengagemang, fritidssysselsättningar och socialt umgänge för personer med funktionshinder. De informationstekniska lösningarna skall vara tillgängliga, fria från hinder och kostnaderna skall vara sådana att personer med funktionshinder kan skaffa tjänsterna och varorna och använda dem. Ytterligare information:Överinspektör Aini Kimpimäki, tfn 09-160 741 33Jurist Anne Koskela, tfn 09-160 742 05

Tillbaka till toppen