Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sosiaalihuollon toteuttamisen perustaksi uusi sosiaalihuoltolaki

Social- och hälsovårdsministeriet
3.6.2010 12.53
Tiedote -

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä on määritellyt väliraportissaan sosiaalihuollon uudistamista ohjaavat periaatteet ja linjaukset. Työryhmä esittää, että uusi sosiaalihuoltolaki säädettäisiin kattavana yleislakina, jonka nojalla sosiaalihuolto tulevaisuudessa ensisijaisesti toteutetaan. Tavoitteena on yksinkertainen ja selkeä laki, jossa määritellään yhteiset periaatteet sosiaalihuollon toiminnalle, palveluille ja tukitoimille.

Uusi sosiaalihuoltolaki kattaisi edistävän, ennaltaehkäisevän ja korjaavan toiminnan. Laissa säädettäisiin muun muassa sosiaalisten olojen ja osallisuuden edistämisestä, sosiaalihuollon saatavuudesta, ennaltaehkäisevistä toimista, sosiaalipalveluista ja niiden määrittelystä sekä sosiaalihuollon toteuttamiseen liittyvästä menettelystä ja asiakkaan oikeusturvasta.

Työryhmä korostaa, että sosiaalihuollon on perustuttava kokonaisvaltaiseen tarpeen arviointiin ja siihen vastaamiseen tarpeen mukaisina kokonaisuuksina. Samalla on turvattava jokaisen yksilön ihmisarvoisen elämän toteutuminen ja heikompien suoja. Palvelujen saatavuus on taattava erityisesti niillä hoivan ja tukitoimien alueilla, joilla avun tarve on suurin.

Uudistus toteutetaan kolmena toisinaan täydentävänä kokonaisuutena

Sosiaalihuollon lainsäädäntö muodostuu nykyään sosiaalihuoltoa ohjaavien yleislakien, lukuisten erityislakien ja muutamien muiden sosiaalihuoltoon kiinteästi liittyvien lakien muodostamasta kokonaisuudesta. Lainsäädännön uudistaminen edellyttää kaikkien kokonaisuuteen kuuluvien lakien arviointia ja arvioinnin pohjalta toteutettavia muutoksia.

Lakien suuren määrän ja riippuvuussuhteiden takia uudistaminen ehdotetaan toteutettavaksi kolmena toisiaan täydentävänä kokonaisuutena.

Erityislakeihin sisältyviä eri asiakasryhmille yhteisiä, mutta nykyisillään epäyhtenäisiä säännöksiä koottaisiin sosiaalihuoltolakiin, jolloin osasta erityislainsäädäntöä voitaisiin luopua. Erityislakeihin perustuvat palvelut tulisivat käyttöön vain silloin, kun sosiaalihuoltolaissa säädettävällä keinovalikoimalla ei pystytä vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen. Erityislait tarkistetaan järjestelmällisesti lainsäädäntöuudistuksen toisena kokonaisuutena. Osana kokonaisuutta valmistellaan myös ikääntyneiden henkilöiden palveluita koskeva sääntely. Uudistuksen kolmas kokonaisuus kattaa sosiaalihuollon lainsäädännön rajapintojen tarkistamisen.

Väliraportin linjauksista pyydetään lausuntoja

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportti luovutettiin peruspalveluministeri Paula Risikolle ja lähetetään nyt pikaiselle lausuntokierrokselle. Laajapohjainen sosiaalihuollon asiantuntijoista koostuva työryhmä valmistelee vuoden 2011 loppuun mennessä esityksen sosiaalihuoltolaiksi ja ehdotuksen erityislakeja koskevaksi lainsäädäntöohjelmaksi. Samalla valmistellaan vanhuspalvelulakia. Sosiaalihuollon järjestämisestä, kehittämisestä ja valvonnasta on tarkoitus säätää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevassa laissa.

Lisätietoja

Apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, p. (09) 160 73773
Hallitussihteeri Virpi Vuorinen, p. (09) 160 73737


Liitteet

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportti (STM:n selvityksiä 2010:19)


Paula Risikko
Tillbaka till toppen